Chciałem bardzo podziękować mieszkańcom SBM Jary, enklawy Dembowskiego za zaproszenie na spotkanie ws. dalszych losów pawilonów przy Dembowskiego 8 i 10 (nr ewidencyjny działki 8/16 z obrębu 1-10-16), które odbyło się w dniu 10 maja 2023 w Domu Sztuki i było organizowane przez władze SBM Jary.

Mieszkańcy tej enklawy są zaniepokojeni tym, na miejscu obecnych budynków usługowych gdzie znajduje się m.in. apteka oraz duży sklep spożywczy może powstać nowa, niekontrolowana, wysoka zabudowa.

Zarząd SBM Jary przedstawił informację na temat etapu prac nad tą inwestycją. Poinformował, że właściciel sklepu wystąpił do władz Spółdzielni z pismem, gdzie dał czas do końca 2023 roku, aby wyjaśnić stanowisko Spółdzielni i jej zamiarów względem przedmiotowych działań. Po tym terminie miałby ten podmiot podjąć działania sądowe wyodrębnienia tej nieruchomości z zasobów Spółdzielni. Została przedstawiona groźba, że Spółdzielnia może utracić kontrolę nad tym terenem, a po skutecznym wyodrębnieniu prawa do lokalu usługowego, teren mógłby zostać sprzedany deweloperowi.

Aby zaniechać tych działań władze Spółdzielni poinformowały, że podejmą próby, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki i na podstawie tego przygotują koncepcje zagospodarowania tego obszaru, które zostaną zaprezentowane na Walnym Zebraniu Spółdzielni. Władze Spółdzielni poinformowały, że na tym terenie nie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zabrałem głos prosząc władze Spółdzielni, aby przed podjęciem działań zmierzających do wystąpienia przez Spółdzielnię o warunki zabudowy dla przedmiotowej działki, władze Spółdzielni podjęły skuteczne i szeroko zakrojone działania zmierzające do przekonania Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, a przede wszystkim radnych m.st. Warszawy do wszczęcia procedury planistycznej dla przedmiotowej działki i terenów do niej przylegających (np. terenu ograniczonego ul. Herbsta, Pileckiego, Ciszewskiego i granicą planu miejscowego po północnej stronie ul. Ciszewskiego). Ze swojej strony jako radny Dzielnicy Ursynów zadeklarowałem wszelką pomoc dla tych działań Spółdzielni. W mojej ocenie mieszkańcy najpierw powinni zostać włączeni w proces dyskusji nad tym, co może zostać wybudowane na omawianym terenie, składając swoje wnioski, uwagi oraz uczestnicząc w konsultacjach społecznych, które odbywają się przy okazji uchwalania miejscowego planu. Następnie, to co będzie efektem opisanym w uchwalonym planie powinno podlegać pod rozważania nad budową lub nie danego obszaru.

Wystąpienie przez Spółdzielnie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tego terenu spowoduje w mojej ocenie, że pominięty zostanie etap „konsultacji społecznych”, podczas których mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie i opinię na temat swoich oczekiwań co do danego terenu. Warunki zabudowy wydane arbitralnie przez urzędników określą jakie parametry budynku mogą tam stosowane. Przy ustalaniu tych parametrów oczywiście brane są różne elementy ale najważniejszym z nich jest tzw. zasada dobrego sąsiedztwa. To jednak, jaki może być wzięty do oceny obszar  i zakres oddziaływania danej inwestycji jest znowu arbitralnym działaniem urzędnika, który wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Parametry w niej zawarte mogą być korzystne lub nie dla potencjalnych sąsiadów tej inwestycji. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla danej działki skutkuje również tym, że bardzo często parametry opisane w tej decyzji są przenoszone do miejscowego planu, a jeśli nie są przenoszone to podmiotowi, który uzyskał taką decyzję może przysługiwać ewentualne odszkodowanie.

Dlatego moim zdaniem władze Spółdzielni powinny podjąć skuteczne działania, aby wymóc na władzach Warszawy jak najszybsze przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla omawianego terenu. Piszą o skutecznym zabieganiu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu mam na myśli szeroko pojęte lobbowanie u radnych m.st. Warszawy, szczególnie tych zasiadających w Komisji Ładu Przestrzennego, kierownictwa Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz władz m.st. Warszawy.           

Publikuję również dokumenty: wstępne wizualizacje (koncepcja przestrzenna), kosztorysy inwestycji oraz pisma jakie mieszkańcy kierowali do władz Spółdzielni Jary ws. inwestycji przy Dembowskiego 8 i 10. Pisma te otrzymałem od mieszkańców.