W zeszłym tygodniu (14.06) Rada Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części os. Stokłosy część B. Uchwalenie tego planu przesądza o przeznaczeniu Placu Wielkiej Przygody pod tereny zieleni i rekreacji, a działkę po dawnej Pizzerii VaBene (Jastrzębowskiego 3) chroni przed monstrualną dominantą, która pojawiała się na wcześniejszych etapach prac nad planem. Cieszę się, że pierwsza część osiedla Stokłosy ograniczona ulicami Beli Bartoka, Jastrzębowskiego i al. KEN została objęta prawną ochroną. Teraz władztwo nad tym terenem mają zapisy planu, a nie uznaniowość urzędnika. Tym bardziej się cieszę z uchwalenia tego planu jako osoba, która całą niema zeszłą kadencję poświęciła się temu, aby przekonać Radę Warszawy do przystąpienia do sporządzania miejscowych planów osiedla Stokłosy, a tej kadencji wraz mieszkańcami broniliśmy tych terenów przed zakusami zabudowy tych terenów.

Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w obronę Placu Wielkiej Przygody. Szczególne podziękowania kieruję dla pani Róży, Katarzyny i Tomka oraz wielu innych wspaniałych mieszkańców, którzy poświęcili wiele swojego czasu i energii, aby obronić Plac Wielkiej Przygody przed zabudową. Bez tego społecznego zaangażowania, obrona tego ternu nie była by możliwa. Dziś obroniliśmy ten teren przed zabudową, może jutro uda się wywalczyć tam park. Mocno w to wierzę!

Uchwalony plan nie jest może idealny ale na pewno chroni on to, co dla mieszkańców było najważniejsze. Mam nadzieję, że teraz zapisy planu zostaną obronione zarówno przed Wojewodą oraz podtrzymane w sądzie. Po uchwaleniu planu, trafi on do Wojewody, który oceni czy plan jest zgodny z prawem. Wojewoda może stwierdzić jego nieważność w całości lub w części. Jeżeli Wojewoda nie znajdzie podstaw do stwierdzenia jego nieważności, wówczas plan się uprawomocni. Ten czas na pewno wykorzystają właściciele działek, deweloperzy, aby szukać podstaw prawnych aby go unieważnić. Do planu zostało zgłoszonych około 26 uwag przez podmioty, które zamiast zieleni chciały na Placu Wielkiej Przygody bloki. Dla mnie to 26 potencjalnych podmiotów, które będą chciał w sądzie udowodnić, że budowa kolejnego betonowego monstrum w środku osiedla jest potrzebne. Tym sposobem możemy wejść na ścieżkę wieloletnich sporów sądowych. Mam nadzieję, że wszystkie one skończą się niepowodzeniem i na Placu Wielkiej Przygody powstanie społecznie wyczekiwany park i miejsce rekreacji.

Co zaś się tyczy wątpliwości, które pojawiły się na ostatnim etapie uchwalania planu to radni zobowiązali Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego do ich poprawienia. Zaraz po wakacjach ma zostać wszczęta nowa procedurę planistyczna dla tego terenu. Radni mieli największe wątpliwości co do dominanty na rogu Beli Bartoka i KEN, nieprawidłowego poprowadzenia drogi przy budynkach Wokalnej 8 oraz połączenia usług z dwupoziomowymi parkingami.

Już od 22 czerwca do 30 lipca br. został ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część A, czyli terenu podzielonego parę miesięcy temu, ograniczonego ul. Beli Bartoka, al. KEN, Doliną Służewiecką i „Anody” Rodowicza. Z projektem tej części planu będzie można się zapoznać w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lipca 2018 roku w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61 w sali 136, o godz. 17.00. Również do tej części będzie można składać uwagi, które należy złożyć pisemnie do Prezydenta m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2018 r.

Paweł LENARCZYK
radny Dzielnicy Ursynów
Otwarty Ursynów