Niezwłocznie po spotkaniu środowiska motocyklistów z ZTM wystąpiłem w trybie dostępu do informacji publicznej o przekazanie szczegółowego raportu z prezentowanych nam badań. ZTM przekazał pismem z 9.10.2017 „Raport z wykonania badań zachowania motocyklistów w ruchu drogowym w kontekście ewentualnego dopuszczenia tej kategorii użytkowników na pasy autobusowe w Warszawie” wykonany przez Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej.

W podsumowaniu tego Raportu czytamy:

„w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w przekrojach ulic z pasami autobusowymi:

1. Motocykle korzystają ze wszystkich pasów ruchu, z przestrzeni pomiędzy pasami ruchu i z pasów autobusowych. W stanach zatłoczenia odsetek motocykli korzystających z pasów autobusowych jest bardzo duży, co oznacza, że de facto już obecnie znaczna ich część korzysta z pasów autobusowych.
2. Zaobserwowane interakcje motocykli z innymi pojazdami tworzą zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, spowodowane wyprzedzaniem przez motocykle innych pojazdów znajdujących się w ruchu, przy małych odstępach między pojazdami. Ryzyka te są związane głównie z szybkim i często ryzykownym poruszaniem się pomiędzy pasami ruchu, a nie są związane z korzystaniem z pasa autobusowego.
3. Motocykle często poruszają się z prędkościami wyższymi niż dopuszczalne i wyższymi niż inne pojazdy. Natomiast przekroczenia prędkości są niższe w przypadku gdy korzystają z pasów autobusowych.

Biorąc pod uwagę wyniki obserwacji przeprowadzonych na dwóch odcinkach doświadczalnych Trasie Łazienkowskiej i ul. Radzymińskiej, mając na względzie zagrożenia bezpieczeństwa motocykli wynikające z wyprzedzania się pojazdów na pasach ruchu i pomiędzy nimi oraz uwzględniając fakt niezidentyfikowania zakłóceń ruchu autobusów rekomenduje się dopuszczenie ruchu motocykli na ww. odcinkach. Zdaniem autorów opracowania będzie to rozwiązanie bezpieczniejsze niż „chaotyczny” ruch motocyklistów na całej jezdni (na wszystkich pasach ruchu i pomiędzy nimi).

Jednocześnie należy podkreślić że w przypadku dopuszczenia motocyklistów na pasy ruchu dla autobusów niezbędne jest powtórzenie badania w miesiąc po i kilka miesięcy po takim dopuszczeniu, w celu sprawdzenia warunków bezpieczeństwa ruchu oraz ew. wpływu na pogorszenie sprawności ruchu autobusów. Dopuszczenie motocyklistów należy zatem traktować jako warunkowe.

Powyższa rekomendacja dot. dwóch badanych odcinków ulic z pasami autobusowymi. Nie jest to rekomendacja ogólna, do zastosowania na wszystkich pasach autobusowych w Warszawie. Ze względu na specyfikę organizacji ruchu na poszczególnych ulicach i nietypowość rozwiązań pasów autobusowych, ew. dalsze decyzje dot. dopuszczenia motocykli na pasy autobusowe powinny być poprzedzane analizami zgodnie z metodyką zastosowaną w niniejszym opracowaniu.”