W związku z licznymi pytaniami mieszkańców zaniepokojonych treścią zawiadomienia z dnia 11 lutego br. dotyczącego działki po dawnym Domu Rzemieślnika/Pizzerii VaBene przy ul. Jastrzębowskiego 3 zwróciłem się do władz SMB Stokłosy o wyjaśnienie jakie decyzje podjęła Spółdzielnia w związku z zaistniałą sytuacją. 3 marca br. otrzymałem następującą odpowiedz:

„W odpowiedzi na Pana wiadomość mailową z dnia 29.02.2016 r., informuje iż w odpowiedzi na Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy znak: AM-WAAB.6740.316.2015.HBO (67) z dnia 11.02.2016 r. (data wpływu 18.02.2016 r.) w sprawie dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i lokalami handlowymi oraz garażem podziemnym, wjazdem/wyjazdem i elementami zagospodarowania terenu na działce o nr ew. 10 i części działek nr ew. 3/20 i 3/22 z obrębu 1-10-09 przy ul. Jastrzębowskiego w Warszawie – Dzielnica Ursynów, Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY przedstawiał swoje stanowisko, tj. wniósł o wydanie decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu budowlanego oraz wydania pozwolenia na budowę.

W związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek Inwestora – „Osiedle Przy Wspólnej” Sp. z o.o., Spółdzielnia zleciła wykonanie analizy zgodności projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i lokalami handlowymi oraz garażem podziemnym, wjazdem/wyjazdem i elementami zagospodarowania terenu na działce o nr ew. 10 z obrębu 1-10-09 przy ulicy Jastrzębowskiego z przepisami prawa i decyzją o warunkach zabudowy nr 133/URN/11 z dnia 25.07.2011 r., w tym zleciła wykonanie niezależnemu architektowi sporządzenie analizy nasłonecznienia i przesłaniania.

W najbliższych dniach Spółdzielnia złoży uzupełnienie do ww. pisma kierowanego do Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy w zakresie zgodności koncepcji ww. inwestycji z przepisami prawa i z wydaną decyzją o warunkach zabudowy nr 133/URN/11 z dnia 25.07.2011 r.

Jak wynika z informacji uzyskanych z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy na żądanie inwestora – „Osiedle przy Wspólnej” wystąpił z wnioskiem o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

Ponadto informujemy, że jeszcze do końca 2015 r. Spółdzielnia nie była uznawana jako strona postępowania. Jednak po wystąpieniu Spółdzielni w dniu 12.01.2016 r. z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony, Spółdzielnia uznawana jest jako strona.

Z poważaniem,

Sylwia Strusińska
SBM STOKŁOSY”

W dniu 7.03.2015 otrzymałem ze Spółdzielni kolejne wyjaśnienia dot. toczących się spraw przed SKO:

„Od Decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25.07.2011r. nr 133/URN/11 złożone zostało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 25.11.2011 roku. Decyzją z dnia 07.08.2014r. numer KOC/5063/Ar/11, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w części a częściowo utrzymało w mocy Decyzje Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25.07.2011r. Skarga na decyzję SKO została przez Spółdzielnie, skierowana do WSA w dniu 12.09.2014r. , wyrokiem z dnia 09.12.2014r. WSA oddalił skargę. Następnie w dniu 02.03.2015r. została wniesiona skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie z dnia 09.12.2014r. w sprawie sygn. akt. IV SA/Wa 2039/14. W obecnej chwili czekamy na rozstrzygniecie Naczelnego Sądu Administracyjnego.”