Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ
Prezydent m.st. Warszawy
za pośrednictwem:
Robert KEMPA
Burmistrz Dzielnicy Ursynów

5.10.2016

Szanowna Pani Prezydent,

jednym z ważniejszych wniosków Komisji Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbyła się 27 września br., a zwołana została dla omówienia kwestii odwodnienia na terenie Ursynowa, było stwierdzenie, że miasto nie posiada polityki dotyczącej melioracji i działań przeciwdziałania podtopieniom.

Na ww. Komisji omówione zostały zdarzenia, które miały miejsce w naszej dzielnicy w dniu 13 lipca br. W tym dniu, w wyniku ulewnych deszczy, zostało podtopionych wiele posesji na kilku ulicach tzw. Zielonego Ursynowa, w szczególności w rejonie ulic: Lambady, Rumby, Tanecznej, Farbiarskiej, Chóralnej oraz pozostałych ulic przylegających do Kanału Jeziorki. Mieszkańcy Ursynowa mają jeszcze w pamięci ulewne opady z dnia 4 czerwca 2010 roku, które poczyniły duże szkody w naszej dzielnicy.

Opracowanie polityki związanej z przeciwdziałaniem podtopieniom dotyczące całego terenu m.st. Warszawy jest niezbędne, gdyż system melioracji zazwyczaj wykracza poza teren jednej dzielnicy. Rozwiązanie problemów w jednej dzielnicy, może powodować tworzenie problemów w innych częściach miasta.

Urządzenia melioracyjne w naszej dzielnicy powstały na początku XX wieku oraz w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy tereny Ursynowa były ornymi polami. Budowane wówczas urządzenia melioracyjne miały więc na celu odwodnienie terenów rolniczych. W chwili obecnej tereny te są bardzo mocno zurbanizowane, a poziom naturalnej retencji jest bardzo mocno obniżony. Ponadto, na terenie Zielonego Ursynowa, praktycznie nie istnieje system odwodnienia lokalnych ulic (system kanalizacji deszczowej), co powoduje dodatkowe „obciążenie” i tak nie wystarczająco zmeliorowanych terenów.

Warto zaznaczyć, że w latach 2015-2016 nie były konserwowane urządzenia melioracji podstawowej na terenie Dzielnicy Ursynów, co spowodowało wiele strat w tutejszych gospodarstwach domowych.

W polityce takiej powinny zostać uwzględnione następujące kwestie:

– przeprowadzenie rzetelnego i całościowego audytu urządzeń melioracyjnych oraz systemu kanalizacji deszczowej (odwodnienia dróg) na terenie m.st. Warszawy, ze wskazaniem konkretnych działań naprawczych i harmonogramem ich wdrożenia,

– opracowanie zasad bieżącego utrzymania zarówno urządzeń wodnych melioracji podstawowych i szczegółowych (kanałów, kolektorów, rowów), jak również zbiorników wodnych (stawów, oczek wodnych, jezior) służących retencji wód,

– budowa nowych urządzeń melioracyjnych (rowy, kanały, przepusty, oczka wodne) oraz systemu kanalizacji deszczowej (odwodnienie dróg), ze wskazaniem ich lokalizacji i harmonogramem ich realizacji,

– likwidacja „wąskich gardeł”, które nie pozwalają na swobodny przepływ wód opadowych (np. wlot Rowu Grabowskiego koło ul. Lambady/Rumby),

– możliwość odwodnienia terenów Zielonego Ursynowa za pomocą podłączenia się pod kolektor odwadniający trasę S-2, który ma odprowadzać wody opadowe do Wisły,

– zarezerwowanie dodatkowych środków finansowych na budowę kanalizacji deszczowej oraz nowych urządzeń melioracji wodnych, jak również remonty, przebudowy oraz rekultywacje już istniejących urządzeń i zbiorników wodnych służących retencji.

Ww. wnioski powinny obejmować nie tylko potrzeby dzielnicy Ursynów (ze szczególnym uwzględnieniem terenów tzw. Zielonego Ursynowa, który w najbliższych latach będzie bardzo dynamicznie się rozwijał), ale cały teren miasta stołecznego Warszawy, ponieważ system gospodarowania wodami opadowymi stanowi „system naczyń połączonych” i wykracza poza obszar jednej dzielnicy.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się do Pani Prezydent z prośbą o podjęcie działań w omawianych kwestiach i podjęcie konkretnych działań w zakresie opracowania polityki przeciwdziałania podtopieniom na terenie całego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem terenu dzielnicy Ursynów.

Z wyrazami szacunku

Leszek LENARCZYK                    Paweł LENARCZYK
radny Dzielnicy Ursynów            radny Dzielnicy Ursynów

 

Interpelacja w BiP: [LINK]