12 maja dowiedziałem się, że mój projekt do budżetu partycypacyjnego na 2017 pt „ławki wynalazców przy Parku Polskich Wynalazców” został negatywnie zweryfikowany. Jest to jeden z 91 projektów negatywnie zweryfikowanych w Dzielnicy Ursynów na 174 poddanych weryfikacji szczegółowej. To bardzo dużo, szczególnie, że w całej Warszawie negatywną weryfikacją nie przeszło około 595 projekty. Czyli co prawie szósty projekt pochodzi z Ursynowa.

Dziś napisałem Wniosek o ponowne zweryfikowanie projektu. Niestety odwoływanie będzie rozpatrywał ponownie Pan Burmistrz Robert Kempa, co raczej nie wróży sukcesem ale poczekajmy do ostatecznego werdyktu.

 

Warszawa, 16 maja 2016r.

Paweł LENARCZYK
Projektodawca projektu nr 863
„Ławki wynalazców przy
Parku Polskich Wynalazców”
pawel.lenarczyk@vip.wp.pl

Sz.P.
Robert KEMPA
Burmistrz Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawa

 

WNIOSEK O PONOWNĄ WERYFIKACJĘ

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

wnoszę o ponowną weryfikację projektu zgłoszonego do Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok w m.st. Warszawa pod nr  863 – „Ławki wynalazców przy Parku Polskich Wynalazców” (zwany dalej: Projektem).

Jako powód negatywnego zweryfikowania projektu podano:

„W toku analizy wewnętrznej spójności poszczególnych elementów projektu, w tym jego nazwy i lokalizacji ustalono, że ławki byłyby zlokalizowane w ciągu pieszym biegnącym do nieistniejącego „Parku Wynalazców”. Nazwa może wprowadzić potencjalnych głosujących w błąd, co do lokalizacji tych ławek. Projektodawca nie wyraził zgody na zmianę tytułu projektu”.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że projekt ten przeszedł pozytywną weryfikację szczegółową (część B), gdzie spełnił wszystkie kryteria przewidziane w Regulaminie Przeprowadzania Budżetu Partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1400/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2015r. (dalej zwanego: Regulaminem).

W uzasadnieniu ww. powodu odrzucenia nie podano podstawy prawnej w związku z którą Projekt został zweryfikowany negatywnie.

Regulamin, nazwę projektu komentuje tylko w taki sposób, że nie powinna być ona dłuższa, niż maksymalnie 15 słów. Oprócz tego obostrzenia Regulamin nie narzuca żadnych innych kryteriów, co powinna lub czego nie powinna spełniać nazwa projektu. Czyli zgodnie z zasadą, co nie jest zabronione, jest dozwolone należy stwierdzić, że autorzy projektów mają dowolność co do swobodnego kształtowania nazwy swoich projektów.

Mimo braku podanej podstawy prawnej odrzucenia, to kryteria tam podane przypominają zapisy § 20 Regulaminu, w którym w szczególności czytamy:

„§ 20. 1. Po pozytywnej weryfikacji ogólnej projekt poddawany jest weryfikacji szczegółowej.

  1. Weryfikacja szczegółowa dokonywana jest przez właściwy miejscowo urząd dzielnicy lub przez właściwą merytorycznie jednostkę i obejmuje: (…)

7) analizę wewnętrznej spójności poszczególnych elementów projektu, w szczególności jego nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu.

Ww. opis dotyczy spójności poszczególnych elementów samego Projektu. Trzeba podkreślić, że w uzasadnieniu do negatywnej weryfikacji Projektu nie został podany żaden argument odnoszący się do wewnętrznej spójności nazwy z pozostałymi elementami Projektu. W mojej ocenie wszystkie elementy mojego Projektu są miedzy sobą spójne, w szczególności jego nazwa i opis, które powstały, aby promować ideę upamiętnienia na Ursynowie polskich wynalazców. Słowo „nazwa” w przywołanym przepisie należy odnosić do nazwy projektu, nie zaś do każdej innej nazwy, a w szczególności do nazwy np. terenu zieleni.

Urząd Dzielnicy Ursynów ww. uzasadnieniu pisze, że nazwa „Parku Wynalazców” nie istnieje. Faktycznie nie istnieje taka nazwa, gdyż w projekcie jest podana dokładna nazwa „Ławki wynalazców przy Parku Polskich Wynalazców”. Z punktu formalnego nazwa „Park Polskich Wynalazców” nie została uchwalona przez radę m.st. Warszawy, jednak należy wskazać, ze rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy już dwukrotnie występowała o utworzenie i nazwanie tego terenu właśnie nazwą „Parku Polskich Wynalazców” (uchwała rady Dzielnicy Ursynów nr 203 z 16.04.2013 i nr 292 z 17.06.2014). Tym samym można wskazać, że od strony formalnej została uruchomiona procedura nadania nazwy dla terenu zieleni przy ul. Rosoła, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej. Niestety procedura ta nie została dokończona przez obecne władze Dzielnicy, te same które obecnie podważają nazwę w przedmiotowym Projekcie.

Argument jakoby:

nazwa może wprowadzić potencjalnych głosujących w błąd, co do lokalizacji tych ławek”

jest również nieprawdziwy. Po pierwsze, tak jak wskazałem powyżej, formalnie nie ma nadanej nazwy dla terenu zieleni wokół górki przy ul. Rosoła, Grzegorzewskiej i Szolc-Rogozińskiego, niemniej nazwa „Park Polskich Wynalazców” funkcjonuje wśród okolicznych mieszkańców o czym świadczy pojawienie się takiej nazwy dla tego terenu w Google maps (załącznik nr 1 do niniejszego pisma), na mapie Foursquare.com (załącznik nr 2 do niniejszego pisma), w licznych ofertach sprzedaży mieszkań (np. „ Zielony zakątek zapewniają parki takie jak: Park Polskich Wynalazców…” http://otodom.pl/oferta/nowoczesny-ursynow-ID2WjIn.html), w licznych publikacjach (wystarczy wpisać w dowolną wyszukiwarkę internetową hasło „Park Polskich Wynalazców”) oraz w innych miejscach, co dobitnie świadczy, że nazwa ta jest faktycznie używana przez mieszkańców w potocznym obiegu. W dniu 2 listopada 2015 roku została złożona interpelacja (zarejestrowana pod numerem 500) na Pana ręce jako Burmistrza Dzielnicy Ursynów, w której zostało złożone 455 podpisów mieszkańców popierających pomysł utworzenia i nazwania terenu zieleni pomiędzy ulicami Rosoła, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej „Parkiem Polskich Wynalazców”, co świadczy również o poparciu społecznym dla tej nazwy.

Podobnie jest z nazwami zwyczajowo używanymi przez mieszkańców dla określenia nazwy: „Górki Kazurki” czy „Kopy Cwila”. Nie są to nazwy formalne nadane tym miejscom, a dodatkowo w ostatnich dniach rada m.st. Warszawy nadała jednemu z nich nazwę „Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK”. Co więcej, osobom weryfikującym projekty nie przeszkadzało zweryfikować pozytywnie następujące projekty:

– nr 177 „Park wokół Górki Kazurki”,

– nr 1235 „Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) – Pumptrack Warszawa Ursynów”,

– nr 2103 „Estetyzacja szczytu Kopy Cwila”,

które nawiązują do miejsca, które nie występuje w miejskim nazewnictwie, a obecnie nawet posiada inną nazwę. Muszę tu podkreślić, że zarówno w moim przypadku jak i ww. omawianych przykładach autorzy mieli pełne prawo do swobody nadania nazwy swoim projektom według kryteriów, które uznali za słuszne. Z przykrością jednak muszę stwierdzić, że tylko w moim Projekcie Urząd Dzielnicy Ursynów uznał, że „nazwa może wprowadzić potencjalnych głosujących w błąd, co do lokalizacji tych ławek”. Tym samym nie zastosował tych samych kryteriów przy ocenie wszystkich projektów.

Jeżeli Urząd Dzielnicy „obawia się”, że „nazwa może wprowadzić potencjalnych głosujących w błąd” to niniejszym oświadczam, że biorę to na swoją odpowiedzialność, acz w związku z powyżej przytoczonymi stwierdzeniami należy uznać, że mieszkańcom Ursynowa nazwa ta jest znana i stosowana jako zwyczajowa dla terenu zieleni przy ul. Rosoła, Szolc-Rogozińskiego i Grzegorzewskiej. Na pewno tak postawiona teza, wskazana w umotywowaniu wniosku o ponowną weryfikację nie wynika z zapisów Regulaminu oraz na pewno nie może być kryterium oceny nazwy projektu, a tym bardziej jego odrzucenia.

Dodatkowo do Projektu dołączone są: prezentacja oraz mapa, które precyzyjnie wskazują miejsca umiejscowienia tych ławek. W świetle wszystkich tych argumentów, nie ma podstaw,  aby twierdzić, że „nazwa może wprowadzić potencjalnych głosujących w błąd, co do lokalizacji tych ławek.”

Nieprawda jest również, że „Projektodawca nie wyraził zgody na zmianę tytułu projektu”. W toku korespondencji z pracownikiem Urzędu Dzielnicy Ursynów wyraziłem zgodę, którą niniejszym podtrzymuję, że pozwalam dodać do nazwy projektu cudzysłów przy słowach „Park Polskich Wynalazców”, aby podkreślić, że mowa o nazwie zwyczajowej, nie zaś oficjalnej. Tym samym tytuł Projektu nr 863 mógłby brzmieć >>Ławki wynalazców przy „Parku Polskich Wynalazców”<<

Reasumując:

  1. Wszystkie elementy projektu „Ławki wynalazców przy Parku Polskich Wynalazców” są wewnętrznie spójne.
  2. Nie ma podstawy prawnej w Regulaminie budżetu partycypacyjnego wskazującego, że nie można użyć w nazwie projektu nazwy zwyczajowo przyjętej i używanej przez mieszkańców.
  3. Ten sam Urząd Dzielnicy zweryfikował pozytywnie projekty, gdzie użyto nazw zwyczajowych.
  4. Nazwa „Parku Polskich Wynalazców” jest często używana przez mieszkańców, a tym samym nie zachodzi okoliczność ewentualnego wprowadzenia mieszkańców w błąd.

Zdaję sobie sprawę, że odrzucenie Projektu jest decyzją polityczną i konsekwencją wcześniejszych działań władz Dzielnicy Ursynów o wstrzymaniu prac nad utworzeniem i nazwaniem Parku Polskich Wynalazców czy przerwaniem organizacji „Pikniku Młodych Wynalazców. Wierzę jednak głęboko, że powyższą argumentacją wywołam u Pana refleksję i zaniecha Pan podejmowania dalszych działań niszczenia Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Ursynów i jego upolitycznienia. Przypomnę tylko Panu, że na 174 projektów poddanych weryfikacji szczegółowej, zostało odrzuconych w Dzielnicy Ursynów 91 zgłoszonych przez mieszkańców projektów, co stanowi około 53% wszystkich projektów. Tym samym w podobnej sytuacji jest wielu innych mieszkańców Ursynowa.

Z poważaniem

Paweł LENARCZYK
projektodawca projektu nr  863
„Ławki wynalazców przy Parku Polskich Wynalazców”

 

Do wiadomości:
Pan Jarosław Jóźwiak, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Pan Krzysztof Mikołajewski, Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy

Załącznik nr 1

park_polskich_wynalazcow_google_maps

Załącznik nr 2        

park_polskich_wynalazcow_foursquare