Na sesji rady Dzielnicy w dniu 17 grudnia 2015 złożyłem w imieniu klubu „Nasz Ursynów” wniosek w sprawie możliwości nauczania dwóch języków nowożytnych w szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Wniosek zostanie skierowany do komisji i będzie zapewne głosowany na następnej sesji rady Dzielnicy (26.01.2016).
Wierzymy, że wszyscy radni poprą naszą inicjatywę.

 

Stanowisko
Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
z dnia ………………..

w sprawie możliwości nauczania dwóch języków nowożytnych w szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 8 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453 i 454), Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zajmuje następujące stanowisko:

1.Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wnioskuje do Zarządu Dzielnicy Ursynów o rozważenie możliwości wprowadzenia w ursynowskich szkołach podstawowych drugiego języka nowożytnego – poza systemem tzw. godzin burmistrza – w przypadku pojawienia się możliwości finansowych Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz możliwości lokalowych placówek oświatowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 2. Stanowisko podlega przekazaniu do Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

3. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Teresa Jurczyńska – Owczarek

Uzasadnienie

do stanowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia …………..

w sprawie możliwości nauczania dwóch języków nowożytnych w szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

Obecnie trwa ożywiona dyskusja dotycząca przywrócenia drugiego języka (angielskiego) w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej i możliwości dalszego przeznaczania tzw. godzin burmistrza na nauczanie drugiego języka w tej szkole.

Podczas tej debaty pojawiały się opinie rodziców z innych szkół podstawowych w naszej Dzielnicy, aby również i w innych placówkach pojawił się drugi język nowożytny. Mając na uwadze, że w różnych placówkach oświatowych tzw. godziny burmistrza, są przeznaczane na różne aktywności wynikające ze specyfiki danej szkoły, widzimy potrzebę, żeby poza tym systemem powstał mechanizm pozwalający na wprowadzenie drugiego języka nowożytnego w ursynowskich szkołach podstawowych.

Należy podkreślić, że od kilku lat zauważana jest tendencja wzrostu liczby uczniów uczących się drugiego języka w szkołach podstawowych na terenie Warszawy, w szczególności w takich dzielnicach jak Śródmieście czy Mokotów. Uważamy, że Ursynów powinien zwiększyć swoją aktywność w planowaniu wprowadzenia drugiego języka nowożytnego w ursynowskich szkołach nauczania podstawowego, szczególnie, że staje się to coraz bardziej powszechnym oczekiwaniem i wymogiem współczesnego świata.

Uważamy, że rodzice posyłający dzieci do szkół nauczania podstawowego mają oczekiwania aby ursynowska oświata była na jak najlepszym poziomie.

Niniejszym stanowiskiem wnioskujemy do Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w szczególności o:

– przeanalizowanie potrzeb rodziców pod względem wprowadzenia drugiego języka nowożytnego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,

– wskazanie szkół, które ze względu na oczekiwania rodziców, kompetencje kadry nauczycielskiej, możliwości lokalowe szkoły i możliwości finansowe Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, mogłyby podjąć działania zmierzające do wprowadzenia drugiego języka nowożytnego,

– utworzenia mapy działań zaproponowanych dla konkretnych szkół, osadzonej w konkretnym horyzoncie czasowym, aby zaproponować wszystkim szkołom, które mają takie oczekiwania, wprowadzenie drugiego języka nowożytnego w danej placówce nauczania podstawowego,

– oszacowania kosztów zmian zaproponowanych w niniejszym Stanowisku i przedłożenia ich Radzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Intencja zawarta w niniejszym stanowisku w żadnym wypadku nie narzuca na szkołę wprowadzenia drugiego języka nowożytnego, a jedynie daje skorzystania z takiego rozwiązania przez placówki oświatowe, które wyrażą taką wolę i spełnią wymagania opisane powyżej.