3 lipca 2019 roku odbyła się Komisja Zielonego Ursynowa zwołana przez mnie po piśmie jakie wpłynęło do Komisji od przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursynów. Pan przewodniczący załączył pismo przewodnie Zarządu Dzielnicy Ursynów, który prosi o konsultacje wielomiesięcznej wymiany korespondencji pomiędzy deweloperem zainteresowanym budową osiedla przy ul. Flamenco oraz mieszkańcami.

Przedstawiciele dewelopera zaprezentowali nową koncepcję obsługi komunikacyjnej projektowanego osiedla przy ul. Flamenco od ul. Mazura. Mieszkańcy jednoznacznie wypowiedzieli się za tym, aby obsługa tego osiedla nie miała miejsca od ul. Flamenco. Zachęcam do zapoznania się z protokołem Komisji.

Pod koniec Komisji, wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańcom oraz możliwości realizacji inwestycji na podstawie i w granicach określonych miejscowym planem tam obowiązującym, Komisja przyjęła jednomyślnie poniżej zaprezentowaną uchwałę.

Uchwała Nr 8
Komisji Zielonego Ursynowa
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 03 lipca 2019 r.

Komisja Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, po wysłuchaniu stron (mieszkańców i inwestora) wzywa Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do podjęcia działań związanych z obsługą komunikacyjną inwestycji przy ul. Flamenco (działka ew. nr 173 z obrębu 1-08-38) od ul. Mazura, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rej. ul. Krasnowolskiej oraz zgodnie z koncepcją zaprezentowaną podczas posiedzenia Komisji Zielonego Ursynowa w dniu 03.07.2019 przez firmę Matexi Polska Sp. z o.o. (załącznik nr 1) i pismem mieszkańców ul. Flamenco z dnia 26.03.2019 r. Nr: UD-XII-WOM-RO/11460/11460/19 28-03-2019  (załącznik nr 2).

W
przypadku konieczności modernizacji lub podłączenia do infrastruktury gestorów
sieci projektowanego osiedla przy ul. Flamenco od strony ul. Krasnowolskiej
Komisja oczekuje od Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poczynienia
stosowanych uzgodnień z mieszkańcami i inwestorem.

Powyższe Komisja przyjęła jednogłośnie: 4 – za.

Przewodniczący Komisji
Zielonego Ursynowa
Paweł Lenarczyk