Odwodnienie Zielonego Ursynowa

Po kilkakrotnych próbach uzyskania koncepcji i diagnozy odwodnienia Zielonego Ursynowa udało się zdobyć z Biura Infrastruktury przygotowaną przez firmę Ekovert „Koncepcję gospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Zielonego Ursynowa” (diagnoza oraz koncepcja). Zachęcam do wnikliwego zapoznania się z tymi dokumentami.

Są to opracowania, które zostałe wykonane przez miasto po latach interpelacji, próśb ze strony radnych i mieszkańców. Opracowanie tej koncepcji poprzedzone zostało konsultacjami z mieszkańcami oraz spotkaniami na Komisji Zielonego Ursynowa. W najbliższym czasie zorganizuję Komisję Zielonego Ursynowa poświęconą omówieniu tych dokumentów. Liczę na to, że nie pozostaną one jedynie opracowaniami ale niebawem miasto zacznie je wdrażać, co zapewni poprawę stosunków wodnych na terenie Zielonego Ursynowa.

Poniżej zamieszczam podsumowanie opracowania:

„Zaproponowane warianty rozwiązań w zakresie rozwiązania problemów gospodarki wodami deszczowymi różnią się zasadniczo podejściem do sposobu ujęcia i wykorzystania spływu wód:

Wariant I proponuje dostosowanie się w maksymalnym stopniu do zatrzymania i retencji wód w na obszarze osiedla z odciążeniem istniejącej kanalizacji. Dla rozwiązania uzyskuje się wskaźniki kosztowe realizacji inwestycji:
– utworzona retencja wód: 27,9 tys. m3
– koszt realizacji wariantu: 31,4 mln zł netto
– wskaźnik kosztu utworzenia retencji: 1,1 tys.zł/m3

Wariant II proponuje udrożnienie istniejącej kanalizacji z budową nowych odcinków systemów kanałów i rowów. Dla rozwiązania uzyskuje się wskaźniki kosztowe realizacji inwestycji:
– utworzona retencja wód: 9,5 tys. m3
– koszt realizacji wariantu: 28,3 mln zł netto
– wskaźnik kosztu utworzenia retencji: 3,0 tys.zł/m3

Przedstawione warianty mogą należy realizować z podziałem na etapowanie, co umożliwia realne zaplanowanie prac realizacyjnych oraz ukierunkowanie inwestycji na realne problemy i oczekiwania mieszkańców i inwestorów.

Realizacja zaproponowanych rozwiązań jako całego procesu inwestycyjnego, jest działaniem długotrwałym i bardzo zależy od uwarunkowań własnościowych. W celu realizacji inwestycji wymaga się podjęcia z dużym wyprzedzeniem starań w zakresie dostosowania planów miejscowych i przekształcenia gruntów. Przy tworzeniu i zmianie dokumentów planistycznych istotny jest udział mieszkańców osiedla w uzgadnianiu szczegółowych propozycji i rozwiązań w zakresie zagospodarowania wód.

Biorąc pod uwagę istniejący stan dociążenia sieci kanalizacyjnej i trudności związane z podtapianiem kanalizacji na obszarze osiedla, jak też intensywny rozwój zabudowy – wariant I nie zapewnia bezpieczeństwa odbioru wód opadowych przez istniejący system kanalizacji deszczowej.

Wariant II umożliwia zagospodarowanie i retencję wód na obszarze osiedla z wykorzystaniem naturalnych uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem systemu zbiorników wodnych, rowów i kanałów.

System ten na obszarze Zielonego Ursynowa jest rozbudowany w stopniu umożliwiającym, po jego modernizacji i rozbudowie, sprawne zagospodarowanie wód opadowych, zabezpieczając zarówno przed opadami nawalnymi, ale też zapewniając zatrzymanie wody w zbiornikach w okresie suchym.

Wariant II odpowiada wymaganiom związanym z adaptacją systemów infrastruktury miejskiej do zmian klimatu i w pełni wprowadza idee wykorzystania możliwości zielonej i błękitnej infrastruktury. Wariant ten pomimo wyższego sumarycznego kosztu realizacji cechuje:

 • zapewnienie bezpieczeństwa z punktu widzenia zabezpieczenia przed podtapianiem i ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców.
 • znaczny zapas pojemności retencyjnej i możliwość ciągłej rozbudowy systemu;
 • znacznie niższy, aniżeli dla wariantu rozbudowy kanalizacji, koszt jednostkowy tworzenia retencji na obszarze całego osiedla;
 • istotne odciążenie istniejącego systemu kanalizacji, co poprawi jej funkcjonowanie na pozostałej części osiedla;
 • sposób rozwiązania systemu w formie układu o dużym rozproszeniu jego elementów, które mogą być realizowane w sposób niezależny a tworzenie całego układu można rozłożyć w czasie dostosowując realizację do potrzeb.

W ostatecznej wycenie kosztów realizacji wariantu należy uwzględnić koszty nie ujęte w wycenie:

 • wykupu gruntów pod realizację infrastruktury,
 • renowacji istniejących ciągów niedrożnej sieci kanalizacyjnej,
 • utrzymania i remontów otwartych rowów i kanałów – w celu
 • przywrócenia ich parametrów hydraulicznych,
  • które mogą być ocenione dopiero na etapie wykonania dokumentacji technicznej przewidzianych do realizacji etapów prac.”