W styczniu 2016 rada dzielnicy Ursynów podjęła stanowisko  – na wniosek radnych „Naszego Ursynowa” – ws. zmiany w statucie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, polegającym na tym aby do § 10 Statutu rady Dzielnicy Ursynów dodać ust. 6 w brzmieniu:

„6. Sesje Rady Dzielnicy są transmitowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Dzielnicy. Zapis wizualny sesji Rady Dzielnicy udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy”

Ww. zmiana była spowodowana próbami zlikwidowania sesji online rady Dzielnicy Ursynów w Internecie [WIĘCEJ].

W odpowiedzi na to stanowisko otrzymaliśmy informację, że „w ocenie Pani Prezydent m.st. Warszawy nie ma konieczności wpisywania do statutów dzielnic zapisów obligujących do dokonywania transmisji internetowej obrad sesji rady dzielnicy dla dokonywania takiej możliwości” [PISMO].