Warto mówić jednym głosem. Jako Radny Dzielnicy Ursynów pragnę poruszyć istotny problem Mieszkańców Ursynowa, dotykający ich od lat, a mianowicie  problem Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) ustanowionego dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. Oczywiście, Obszar Ograniczonego Użytkowania istnieje i to raczej nie ulegnie zmianie, nadal nierozwiązaną jest jednak kwestia odszkodowań należnych mieszkańcom – zarówno za spadek wartości nieruchomości, jak i za tzw. rewitalizację akustyczną budynków, czyli wykonanie zabezpieczeń ograniczających przenikanie hałasu do wewnątrz budynku.

Historia tworzenia OOU dla Portu Lotniczego im. F. Chopina sięga co najmniej roku 2002, kiedy to stwierdzono, że hałas emitowany przez działalność lotniska znacznie wykracza poza jego teren i istnieje  potrzeba utworzenia strefy, w której stopniowo degradowana będzie funkcja mieszkaniowa. Próby tworzenia OOU w 2003 i 2005 roku, z powodów formalnych, nie powiodły się.  W 2007 roku Wojewoda Mazowiecki wydał Rozporządzenie nr 50 tworzące OOU część z mieszkańców złożyła wtedy wnioski o przyznanie odszkodowań. Wobec bierności Portu Lotniczego, cześć z nich wystąpiła do Sądu i…. przegrała. W między czasie okazało się bowiem, co potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny, że Rozporządzenie nr 50 nie obowiązuje, a Obszaru nie ma. Mieszkańcy cierpliwie czekali na prawidłowe utworzenie Obszaru Ograniczonego Użytkowania, co nastąpiło dopiero w 2011 roku Uchwałą nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku. Jak poprzednio, zarządca lotniska nie wypłacił dobrowolnie należnych odszkodowań i zaistniała konieczność toczenia postępowań sądowych. I tu kolejna przykra niespodzianka – Porty Lotnicze twierdzą, że poprzedni OOU obowiązywał, a wszyscy właściciele nieruchomości, które zostały objęte OOU z 2007 roku powinni zgłosić swoje roszczenia wtedy, a nie obecnie. Nie byłoby w tym nic groźnego, gdyby argumentacji tej nie powielały Sądy, które jeszcze kilka lat temu jednolicie przyjmowały, że Rozporządzenie nr 50 tworzące OOU w 2007 roku, nie obowiązuje. Mieszkańcy, co jest w pełni usprawiedliwione, czują się oszukani. Nie tylko przez porty lotnicze, ale i przez państwo.

Gdy rodziły się wątpliwości co do obowiązywania rozporządzenia nr 50, na wniosek Mieszkańców, głos zabrał Rzecznik Praw Obywatelskich, który potwierdzał i informował, że faktycznie OOU nie obowiązuje i należy oczekiwać na utworzenie nowego (przywołać tu można pisma: z dnia 4 lutego 2010 roku, znak EPO-637044-IV/09/KS czy pismo z dnia 1 kwietnia 2010 roku, znak RPO-640548-X/2010/PM). Warto zatem, aby i teraz Rzecznik Praw Obywatelskich wypowiedział się w sprawie i potwierdził, że nie wprowadzał Mieszkańców w błąd i aby ponowne stanął po stronie praw obywateli. Co więcej, również w bieżących wypowiedziach Rzecznik Praw Obywatelskich jednoznacznie wskazuje, iż w państwie prawa rozbieżności pomiędzy orzecznictwem sądów administracyjnych  i sądów powszechnych nie mogą godzić w prawa obywateli. Jest ku temu szczególna okazja, gdyż na skutek działań tych najbardziej zdeterminowanych mieszkańców kwestia tego, czy rozporządzenie nr 50 obowiązywało, czy też nie znalazła swój finał w Sądzie Najwyższym i wkrótce będzie rozpoznawana. Jak do tej pory, Rzecznik Praw Obywatelskich, pomimo takich uprawnień, nie zgłosił swojego udziału w tym postępowaniu i nie zabrał głosu w obronie mieszkańców OOU. W nieodległej przyszłości Sąd Najwyższy będzie rozpoznawał dwa pytania prawne skierowane przez warszawskie sądy i będzie musiał udzielić mieszkańcom odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest kilkukrotne tworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla tego samego przedsięwzięcia oraz wyjaśnić mieszkańcom (przy całych zawiłościach dotyczących tworzenia OOU w Warszawie) kiedy upływał termin do zgłaszania roszczeń przewidzianych przez Prawo ochrony środowiska.

Stąd zrodził się pomysł, aby sprawą, której wynik w bezpośredni sposób przełoży się na los odszkodowań należnych tysiącom mieszkańców Ursynowa, zainteresować  Rzecznika Praw Obywatelskich. Oczywiście, ja ze swojej strony już wystąpiłem do Rzecznika Praw Obywatelskich o zajęcie stanowiska we wspomnianych sprawach. Jednocześnie jednak zachęcam każdego Mieszkańca Ursynowa do tego, aby również wysłał do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o zajęcie się sprawą OOU, a w szczególności o przystąpienie do toczących się postępowań. Oczekujemy, że Rzecznik Praw Obywatelskich stanie w obronie praw mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania, a będzie to bardziej prawdopodobne, gdy będziemy mówić jednym głosem. Proszę napisać do Rzecznika w tej sprawie. Nasz głos, głos tysięcy obywateli będzie wtedy lepiej słyszalny i trudno będzie przejść obok niego obojętnie.

Rzecznik dysponuje wnioskami mieszkańców o przystąpienie do postępowań w ich indywidualnych sprawach. Nie mniej jednak warto zachęcić Rzecznika do:

– poinformowania mieszkańców jakie działania podjął w celu wsparcia mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania;

– przystąpienia do toczących się już postępowań sądowych, w tym postępowań odwoławczych w których sądy skierowały do Sądu Najwyższego pytania prawne.

Zgodnie z art. 14 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich w związku z art. 60 kodeksu postępowania cywilnego Rzecznik Praw Obywatelskich może wstąpić do sprawy na każdym etapie postępowania sądowego co – w moim uznaniu – nie wyklucza przystąpienia do takiego postępowania na etapie rozpoznania przez Sąd Najwyższy pytań prawnych.

Co należy zrobić?

Można przygotować własne pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich lub posłużyć się gotowym wzorem udostępnionym poniżej. Pismo należy wysłać najlepiej do końca marca 2016. Rozprawa przed Sądem Najwyższym została już wyznaczona na 21 kwietnia 2016 r.

Wystarczy:

  1. pobrać plik PDF,
  2. wydrukować dokument,
  3. uzupełnić pismo o swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres – ulica kod pocztowy i miejscowość) oraz podpisać się pod pismem,
  4. uzupełnione pismo listem poleconym wysłać na adres:
    Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
    Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

 

Więcej wiedzy o OOU, hałasie lotniczym, zbiór dokumentów, protokoły z posiedzeń Komisji Zielonego Ursynowa [LINK].