POROZUMIENIE – KOALICYJNE

zawarte na Ursynowie w dniu 4 grudnia 2018 r. pomiędzy:

Koalicją Obywatelską Platforma.Nowoczesna Ursynów

reprezentowaną przez:

 1. Tomasza Sieradza – przewodniczącego Koła PORP Ursynów
 2. Karolinę Zdrodowską – przewodniczącą Koła Nowoczesna Ursynów

zwaną w dalszej części  porozumienia „Koalicją Obywatelską” lub „KO”

oraz

Stowarzyszeniem Otwarty Ursynów

reprezentowanym przez:

 1. Piotra Skubiszewskiego – przewodniczącego Stowarzyszenia Otwarty Ursynów
 2. Pawła Lenarczyka – wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Otwarty Ursynów

zwanym w dalszej części porozumienia „Otwartym Ursynowem”  lub „OU”

Strony porozumienia postanawiają:

§1

W poczuciu odpowiedzialności za rozwój Ursynowa ukierunkowany na poprawę komfortu życia mieszkańców, a także rozumiejąc wagę stabilnej większości w Radzie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, umożliwiającej realizację programu rozwoju naszej dzielnicy, Koalicja Obywatelska i Otwarty Ursynów zawierają porozumienie koalicyjne – współpracę na rzecz realizacji wspólnych celów programowych.

§2

Naszym celem jest by:

 • – nasza dzielnica była miejscem, w którym oddycha się czystym powietrzem – pełnym zieleni i przyjaznej przestrzeni
 • – nasza dzielnica była miejscem, gdzie wspiera się rodziny. To szczególnie ważne,
  gdy wskutek nieprzygotowanej reformy systemu edukacji dzieci uczą się w szkołach na dwie zmiany, a dla najmłodszych brakuje miejsc w przedszkolach,
 • – infrastruktura i warunki mobilności miejskiej stawały się coraz lepsze oraz zapewniały wygodnie i bezpiecznie przemieszczanie się po Ursynowie,
 • – Ursynów był miejscem przyjaznym do życia, gdzie mieszkańcy mają możliwość realizacji swoich pasji, dostęp do kultury i gdzie chcą spędzać swój wolny czas,
 • – mieszkańcy mieli zapewnioną najlepszą opiekę zdrowotną w nowym Szpitalu Południowym oraz w modernizowanych przychodniach,
 • – Ursynów był miejscem przyjaznym seniorom, by zachęcić ich do aktywnego spędzania czasu,
 • – Ursynów wspierał lokalnych przedsiębiorców i osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą,
 • – samorząd był przyjazny mieszkańcom, działał w oparciu o zasadę partycypacji i zapewniał im wysoką jakość usług publicznych.

Rozwinięciem i uszczegółowieniem powyższych idei jest załącznik programowy do niniejszego porozumienia.

§3

Uwzględniając decyzję mieszkańców wyrażoną w wyborach i wynikający z niej podział mandatów w Radzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, strony postanawiają że:

 • – Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy będą osoby rekomendowane przez  Koalicję Obywatelską,
 • – Jednym z Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy będzie osoba rekomendowana przez Otwarty Ursynów,
 • – Burmistrzem oraz trzema Zastępcami Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy będą osoby rekomendowane przez Koalicję Obywatelską.
 • – Jednym Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy będzie osoba rekomendowana przez Otwarty Ursynów.

Ponadto strony poprą  wspólnie uzgodnionych kandydatów na Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji  Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Przewodniczącym Komisji Zielonego Ursynowa będzie osoba rekomendowana przez Otwarty Ursynów.

§4

Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej.

§5

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze otrzymuje Koalicja Obywatelska, jeden Otwarty Ursynów.

Podpisy:

Tomasz Sieradz / Karolina Zdrodowska / Piotr Skubiszewski / Paweł Lenarczyk

***

 

Załącznik do porozumienia koalicyjnego z dnia 4 grudnia 2018 r

W ramach porozumienia programowego będziemy podejmowali działania na rzecz realizacji m.in następujących punktów programowych:

 

1. URSYNÓW DZIELNICĄ ZIELENI I CZYSTEGO POWIETRZA

 1. instalacja filtrów na wyrzutniach spalin przy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z czujnikami pomiaru jakości powietrza
 2. budowa nowych parków:
  • – Park Linearny nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy
  • – Park Cichociemnych Spadochroniarzy AK – wraz z nasadzeniem 316 drzew Cichociemnych
  • – Park Polskich Wynalazców z placem zabaw
 3. rozbudowa parków:
  • – Parku im. Romana Kozłowskiego z zachowaniem jego obecnego charakteru (odtworzenie fontanny, uzupełnienie mebli miejskich, dodatkowe nasadzenia zielni)
  • – Parku Przy Bażantarni
 4. dążenie do wykupu gruntów w celu stworzenia parku na terenie Placu Wielkiej Przygody
 5. utrzymanie zieleni miejskiej wzdłuż al. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Polaka
 6. zachowanie i tworzenie ursynowskich korytarzy zieleni
 7. wprowadzenie monitoringu jakości powietrza i aktywne poszukiwanie źródeł zanieczyszczeń (Ursynów Smog Alert)
 8. zwiększenie wysokości dopłat do wymiany kotłów
 9. budowa placów zabaw dla zwierząt, dodatkowych pojemników na psie odchody wraz z torebkami do sprzątania oraz poidełek dla zwierząt
 10. ograniczenie stosowania soli przy odśnieżaniu na rzecz piasku lub szorstkiego kruszywa
 11. utworzenie stanowiska Ogrodnika Dzielnicy
 12. wprowadzenie programu grantów na tworzenie parków kieszonkowych i zielonych enklaw
 13. przeprowadzenie audytu zieleni i wyznaczenie nowych miejsc na nasadzenia drzew i krzewów, stworzenie mapy zazieleniania dzielnicy
 14. dalsze działania zmierzające do rekultywacji i modernizacji stawów, oczek wodnych, jeziorek na Ursynowie oraz budowa nowych i renowacja obecnych systemów melioracji, tworzenie terenów zieleni na Zielonym Ursynowie

 

2. URSYNÓW DZIELNICĄ WSPIERAJĄCĄ RODZINY

 • – przeciwdziałanie systemowi dwuzmianowości, poprzez stworzenie ponad 1000 miejsc w szkołach podstawowych, tj.:
  • – wybudowanie szkoły podstawowej na Kabatach
  • – zmodernizowanie szkół przy ul. Hirszfelda, ul. Dembowskiego, ul. Mandarynki, ul. Puszczyka, ul. Wilczym Dole i ul. Małcużyńskiego
 • – stworzenie ponad 500 kolejnych bezpłatnych miejsc w żłobkach
 • – stworzenie ponad 600 kolejnych bezpłatnych miejsc w przedszkolach
 • – uruchomienie programu finansowania i organizowania zajęć pozalekcyjnych w świetlicach realizujących programy wyrównywania różnic w poziomie nauki dla wszystkich uczniów od 6. do 18. roku życia  – 100 złotych na ucznia miesięcznie
 • – realizacja corocznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa na drodze i pierwszej pomocy dla uczniów klas 4 szkół podstawowych
 • – edukacja dla najmłodszych z zakresu bezpieczeństwa na drodze i poruszania się rowerem (Akademia Nauki Jazdy Rowerem)
 • – bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów szkół średnich
 • – tworzenie nowych szkół średnich w dzielnicy
 • – wprowadzenie programu zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych pozwalających na rodzinne spędzanie czasu wolnego (warsztaty manualne, kultura, zajęcia sportowe, hobby – czas, który będzie można spędzić wspólnie)
 • – wprowadzenie do szkół dodatkowych zajęć z przedsiębiorczości oraz umiejętności oceny informacji pozyskiwanych z internetu
 • – wprowadzenie programu bezpłatnych seansów filmowych i teatralnych dla rodzin
 • – wybudowanie nowych placów zabaw oraz zmodernizowanie już istniejących wraz z zacienieniem, ze szczególnym uwzględnieniem Zielonego Ursynowa
 • – zapewnienie infrastruktury dla rodziców z dziećmi (przewijaki, miejsca karmienia)
 • – stworzenie Fab Lab Ursynów – miejsca kreatywnego myślenia i tworzenia oraz bezpośredniego kontaktu młodych ludzi z nowymi technologiami, wyposażonego w drukarki i skanery 3D, plotery, itp.
 • – kontynuacja Pikniku Naukowego Młodych Wynalazców
 •  

3. URSYNÓW LEPSZEJ INFRASTRUKTURY I MOBILNOŚCI

 • – wybudowanie kolejnego połączenia drogowego i rowerowego z Wilanowem poprzez przedłużenie ul. Ciszewskiego
 • – poszerzenie ul. Płaskowickiej do dwóch pasów w każdą stronę na odcinku Pileckiego-Puławska, na pozostałym odcinku pozostawienie drogi jednopasmowej
 • – uspójnienie sieci rowerowej na Ursynowie (w tym budowa drugiej nitki drogi dla rowerów wzdłuż al. Komisji Edukacji Narodowej – po stronie wschodniej) oraz modernizacja fragmentów dróg rowerowych niespełniających obecnych standardów jakości, w tym likwidacja wysokich krawężników
 • – dodatkowe stacje roweru miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Zielonego Ursynowa
 • – budowa zadaszonych parkingów rowerowych
 • – modernizacja dzielnicowych chodników (wyrównanie, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów, rodziców z wózkami oraz „uwolnienie” ich od samochodów)
 • – audyt przejść dla pieszych pod kątem bezpieczeństwa uczestników ruchu, a następnie kompleksowa modernizacja miejsc wymagających poprawy (m.in. doświetlenie, azyle, separatory)
 • – audyt węzłów przesiadkowych – w porozumieniu z Zarządem Transportu Miejskiego – pod kątem wygody pasażerów, a następnie kompleksowa modernizacja miejsc wymagających poprawy
 • – audyt znaków drogowych na ulicach dzielnicowych oraz realizacja zaleceń z audytu
 • – audyt przedeptów i ich sukcesywne zazielenianie lub porządkowanie poprzez wybudowanie chodnika
 • – zmodernizowanie ul. Karczunkowskiej – budowa chodnika i drogi rowerowej
 • – wspieranie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na Zielonym Ursynowie
 • – rozwój systemu melioracji i kanalizacji deszczowej na Zielonym Ursynowie, ze szczególnym uwzględnieniem podjęcia działań zmierzających do budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Baletowej i ul. Pustułeczki
 • – budowa i rozwój infrastruktury drogowej na Zielonym Ursynowie (m.in. wykup gruntów pod ul. Krzesanego i podjęcie działań zmierzających do budowy tej drogi, budowa chodnika przy ul. Pelikanów), dawnej wsi Kabaty, przebudowa ul. Kłobuckiej (miejsca parkingowe, odwodnienie, chodniki, przejścia dla pieszych, światła, droga rowerowa)
 • – podjęcie działań zmierzających do podłączenia odwodnienia z Zielonego Ursynowa z odwodnieniem trasy S-2 lub znalezieniem innego rozwiązania
 • – uruchomienie połączenia autobusowego z okolic ul. Kłobuckiej do al. Komisji Edukacji Narodowej
 • – uruchomienie linii autobusowej dla okolicy ul. Baletowej, łączącej Kabaty z Ogrodem Botanicznym Polskiej Akademii Nauk
 • – zapewnienie nowych połączeń autobusowych z Wilanowem
 • – zwiększenie liczby linii nocnych, w tym obejmującej osiedla przy ul. Kłobuckiej
 • – podejmowanie działań na rzecz utworzenia specjalnego funduszu infrastrukturalnego dla Zielonego Ursynowa z przeznaczeniem m.in.: na wykupy nieruchomości pod budowę dróg, budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, meliorację, rekultywację
 • – tworzenie miejsc parkingowych, uporządkowanie parkowania wzdłuż ulic
 • – remont niedokończonego parkingu wzdłuż ul. Rosoła na wysokości budynków przy ul. Lokajskiego
 •  

4. URSYNÓW MIEJSCEM PRZYJAZNYM DO ŻYCIA

 • – budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej i bieżni
 • – budowa pływalni na Zielonym Ursynowie wraz z dodatkową infrastrukturą sportową
 • – stworzenie dzielnicowego teatru
 • – dalszy rozwój sieci bibliotecznej
 • – organizacja ursynowskiego festiwalu muzycznego dla młodzieży
 • – organizacja targu piknikowego – ursynowskie śniadanie na trawie
 • – budowa hali szermierczej przy ul. Lokajskiego
 • – rozwój sieci siłowni plenerowych
 • – budowa skweru sportów miejskich
 • – wprowadzenie programu „Otwarte boiska”, obejmującego placówki publiczne i wprowadzającego zasady udostępniania boisk przyszkolnych w roku szkolnym i w okresie wakacyjnym, a także systemu ich rezerwacji przez mieszkańców
 • – działania na rzecz usunięcia nielegalnych reklam
 • – uregulowanie stanów prawnych gruntów pod budynkami spółdzielczymi
 • – tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany już istniejących, niekorzystnych postanowień (m.in. betoniarni na Krasnowoli, galerii handlowej na Kabatach)
 • – stworzenie sieci szaletów miejskich przy parkach/skwerach
 • – zwiększenie liczby tzw. mebli miejskich: ławek, ławek ze stolikami, koszy na śmieci, słupków do parkowania rowerów
 • – zapewnienie miejsca dla ursynowskiego bazaru po zakończeniu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w innej lokalizacji niż obecna tymczasowa
 •  

5. ZDROWY URSYNÓW

 • – ukończenie budowy Szpitala Południowego na Ursynowie z opieką pediatryczną i geriatryczną oraz dyżurem ginekologicznym 24/7
 • – zapewnienie dodatkowych dyżurów w ramach opieki świątecznej i weekendowej pomocy lekarskiej
 • – zapewnienie dostępu do bezpłatnych szczepień
 • – modernizacja przychodni przy ul. Kajakowej
 • – utworzenie nowej, publicznej przychodni przy ul. Samsonowskiej
 • – remont i wyposażenie w nowy sprzęt medyczny przychodni przy ul. Na Uboczu
 • – dofinansowanie badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn
 • – wsparcie finansowe dla opieki zdrowotnej dla ursynowskich kombatantów
 • – dążenie do utworzenia publicznej przychodni na Kabatach
 •  

6. URSYNÓW DLA SENIORÓW

 • – stworzenie Centrów Aktywności Seniora oraz wprowadzenie programów dotacyjnych dla ośrodków oferujących usługi sportowo-rehabilitacyjne dla seniorów
 • – działania na rzecz stworzenia miejskiego programu zapewniającego windy w starych budynkach
 • – zapewnienie ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych dla seniorów
 • – kontynuacja programów dla seniorów: przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, nauki języków obcych, zajęć sportowych
 • – wdrożenie programu bezpośredniego dotarcia do seniorów, których potrzeby do tej pory nie zostały zidentyfikowane
 •  

7. URSYNÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • – stworzenie forum współpracy z ursynowskimi przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw celem wsparcia ich działalności
 • – wprowadzenie programów szkoleniowych rozwijających kwalifikacje i kompetencje dostosowane do potrzeb rynku
 • – uruchomienie inkubatora dla startupów ursynowskich 
 •  

8. SAMORZĄD URSYNOWA PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM

 • – wprowadzenie zasady konsultacji społecznych dotyczących dużych projektów infrastrukturalnych
 • – stworzenie kolejnych Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) – na tzw. „wysokim Ursynowie” i przy ul. Buszyckiej
 • – bezpłatne wsparcie dla ursynowskich organizacji pozarządowych w zakresie udostępniania sal na spotkania
 • – wydłużenie godzin pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów
 • – zapewnienie mieszkańcom informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego w każdym budynku
 • – prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących spraw szczególnie istotnych dla mieszkańców, w tym o budowie Południowej Obwodnicy Warszawy
 • – rozwój Inicjatywy Lokalnej – zaangażowanie mieszkańców w tworzenie ważnych dla nich projektów ze wsparciem dzielnicy
 • – spotkania burmistrza z mieszkańcami – konsultacje burmistrza i radnych z mieszkańcami podczas lokalnych spotkań
 • – wprowadzenie ewaluacji wszystkich działań o charakterze projektowym, prowadzonych przez Urząd Dzielnicy