Na sesji rady Dzielnicy Ursynów w dniu 23 lutego 2016 radni klubu „Nasz Ursynów” złożyli u pani przewodniczącej rady Dzielnicy projekt stanowiska w sprawie ustanowienia 16 lutego Świętem Ursynowa. 16 lutego 1757 roku przyszedł na świat Julian Ursyn Niemcewicz, właściciel  ziem na terenie dzisiejszej dzielnicy, którym nadał nazwę „Ursynów”.

Projekt teraz zostanie skierowany pod obrady dzielnicowych komisji.

Pomysłodawcą ustanowienia Święta Ursynowa w dniu 16 lutego jest mieszkaniec Ursynowa Bartek Dominiak (artykuł)

A oto złożony projekt Stanowiska:

Stanowisko
Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
z dnia ………………………… 2016 roku
w sprawie
ustanowienia 16 lutego Świętem Ursynowa

 Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 8 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.  w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453 i 454), Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zajmuje następujące stanowisko:

1. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się z wnioskiem do Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy o podjęcie działań w celu ustanowienia 16 lutego oficjalnym Świętem Ursynowa – w rocznicę dnia narodzin Juliana Ursyna Niemcewicza.

2. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się w wnioskiem do Zarządu Dzielnicy o przygotowanie koncepcji obchodów Święta Ursynowa, w szczególności obejmującej ustanowienie jednolitej, corocznej formuły obchodzenia tego dnia, w tym organizacji uroczystej sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i uhonorowywania wybitnych mieszkańców Dzielnicy. Gotowa koncepcja powinna być przedmiotem obrad Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

3. Wykonanie powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

4. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu Stanowiska w sprawie
ustanowienia 16 lutego Świętem Ursynowa

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 8 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Rada Dzielnicy ma prawo zgłaszania wniosków w sprawach istotnych dla Dzielnicy. Przyjęcie niniejszego projektu stanowiska ma na celu wystąpienie do Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w celu podjęcia działań na rzecz ustanowienia 16 lutego, dnia narodzin Juliana Ursyna Niemcewicza – Świętem Ursynowa.

J.U. Niemcewicz jest ważną postacią dla historii Ursynowa. W latach 1822-1831  był on właścicielem dworu na terenie dzisiejszej dzielnicy, któremu nadał nazwę „Ursynów”, a która w późniejszym czasie stała się częścią nazwy Gminy Warszawa-Ursynów, a następnie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Obecnie Dzielnica Ursynów nie ma ustanowionego oficjalnego święta. W powszechnym odczuciu taką rolę pełni coroczne, organizowane w okresie maj-czerwiec, wydarzenie kulturalne-promocyjne – Dni Ursynowa. Jednak formuła tego wydarzenia nie nadaje mu oficjalnego charakteru, ani nie łączy go z jakimikolwiek ważnymi dla historii Ursynowa wydarzeniami. Dlatego uzasadnionym jest ustanowienie Święta Ursynowa jako odrębnego, oficjalnego święta, mającego wzniosły charakter i nawiązującego do ważnych wydarzeń z przeszłości. Takim odwołaniem może być data urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza – wybitnego Polaka, który jak mało który z polskich bohaterów kojarzy się z Ursynowem.

Intencją wnioskodawców projektu stanowiska nie jest ustanawianie święta, którego obchody mają mieć charakter imprezy plenerowej/masowej. Wnioskodawcy, proponując ustanowienie 16 lutego Świętem Ursynowa, chcą podkreślić związek Ursynowa z Julianem Ursynem Niemcewiczem i jego spuścizną, a także w oparciu o ten fakt budować lokalną tożsamość historyczną. W opinii wnioskodawców, Święto Ursynowa powinno mieć wzniosły charakter, którego symbolem będzie m.in. organizowanie uroczystej sesji Rady Dzielnicy Ursynów połączonej z uhonorowaniem wybitnych mieszkańców Dzielnicy. Święto Ursynowa i jego charakter mogłyby zostać też wykorzystane w pracy dydaktycznej ursynowskich placówek oświatowych.

Swieto_Ursynowa_Sanowisko_1 Swieto_Ursynowa_Sanowisko_2 Swieto_Ursynowa_Sanowisko_3