Dziś, tj. 14.10 odwiedziłem SMB Stokłosy, aby zapoznać się z opracowaniem wykonanym przez Architekta Zbigniewa Garbowskiego. Opracowanie to zostało zamówione przez Spółdzielnię, która mała je złożyć do 16.10 w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w związku z wnioskami do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej części os. Stokłosy. To co zobaczyłem, nie ukrywam, trochę mnie niemile zaskoczyło. Ale po kolei.

  1. Aby zapoznać się z powyższym opracowaniem trzeba udać się bezpośrednio do Spółdzielni gdzie sympatyczna pracownica Spółdzielni prezentuje i czuwa nad wyłożeniem wniosku, który składa się z jednej niezbyt skomplikowanej mapki i 4 stron tekstu. Trzeba się udać osobiście, bo wcześniejsze władze Spółdzielni taką podpisały umowę z Panem Architektem, która nie pozwala na opublikowanie tego dokumentu przed ostatecznym zaakceptowaniem (patrz: zapłaceniem) przez Spółdzielnię; sugeruję jednak poświęcić jutro swój prywatny czas i odwiedzić do godz. 18.00 Spółdzielnię, aby osobiście zapoznać się z wnioskiem i wyrazić swój pogląd władzom Spółdzielni;
  2. Brak w opracowanym wniosku nawet wzmianki o Placu Wielkiej Przygody i Jastrzębowskiego 3 (była Pizzeria Va Bene). Nie wyobrażam sobie jak Spółdzielnia może złożyć wniosek bez uwzględnienia tych dwóch ważnych lokalizacji, które nawet jeśli nie są zarządzane przez Spółdzielnię, to lokalizacja na nich obiektów, będzie bezpośrednio oddziaływała w sposób negatywny na okolicznych mieszkańców-spółdzielców osiedla Stokłosy.
  3. Osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Elegijnej i Okaryny. Czytamy we wniosku „Wnosimy o ustalenie w terenie oznaczonym A2 obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem realizacji zamiennej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”. Innymi słowy, jak ja to czytam, na tym terenie może byc zarówno przewidziana zabudowa jednorodzinna lub bloki. Oprócz ww. lokalizacji nowa zabudowa może powstać jeszcze na terenie Pasażu Stokłosy 11. Pozostałem tereny mają mieć zakaz lokalizowania nowej zabudowy.
  4. We wszystkich wskazanych na mapce enklawach ustalony jest współczynniki terenu czynnego biologicznie na poziomie 40%, oprócz Pasaż Stokłosy 11, gdzie współczynnik ten wynosi 20%.
  5. We wniosku zostały zaproponowane wskaźniki zabudowy od 1,0 do 1,5 (brutto) dla poszczególnych enklaw. Warto to dokładnie zbadać i przeanalizować.
  6. O znajomości terenu Pana Architekta świadczy wpisanie, że w pasie drogowym ul. Sikorskiego (sic!) wnioskuje o techniczne osłony przed uciążliwością akustyczną tej ulicy. Podpowiem tylko, że ul. Sikorskiego nie jest w naszej dzielnicy.
  7. Zabudowa śródmiejska przewidziana jest tylko we wniosku na terenie Pasażu Stokłosy 11. Warto przypomnieć, że obecny właściciel działki Jastrzębowskiego 3 stara się rozciągnąć strefę śródmiejską na działkę przy ul. Jastrzębowskiego 3, co może negatywnie wpływać na parametry nasłonecznienia budynku ul. Zamiany 6.
  8. Wniosek jest napisany bardzo ogólnie, nie precyzuje wielu szczegółowych zapisów, pomija kluczowe tereny, a co za tym idzie, daje zbyt dużą dowolność planistycznej interpretacji.
  9. Są też słuszne uwagi dotyczące: poprawy sytuacji parkingowej na terenie Spółdzielni, uwzględnienie dobudowy wind do istniejących już budynków, zakazu budowy obiektów handlowych o powierzchni powyżej 1000 m2, zakaz stosowania urządzeń klimatyzacyjnych przekraczających dopuszczalne normy hałasu, dopuszczenie budowy zatok postojowych wzdłuż ulic zbiorczych i lokalnych.

W czwartek będę kontaktował się z władzami Spółdzielni z prośbą o komentarz do tego wniosku. Nie wyobrażam sobie jak coś takiego może opuścić mury Spółdzielni i być oficjalnym stanowiskiem i podsumowaniem debaty o zagospodarowaniu osiedla Stokłosy.

Prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego to zawsze bardzo ważne działania. Od aktywności mieszkańców, Spółdzielni, radnych zależy co w przyszłości będzie prawem miejscowym na tym terenie i przesądzi co może powstać a co będzie zakazane w planie miejscowym.

Po rozmowie z władzami Spółdzielni (15.10).

Dziś rano rozmawiałem z Prezesem SMB Stokłosy Panem Bogusławem Marcem, który poinformował mnie o tym, że:

1. zaproponowane przez Architekta rozwiązania nie oddają intencji władz Spółdzielni; Spółdzielnia przekazała ankiety, swoje wytyczne, które nie zostały przez Architekta uwzględnione w propozycji Wniosku.

2. Tereny Placu Wielkiej Przygody i Jastrzębowskiego 3 nie znalazły się w propozycji Wniosku zaproponowanego przez Architekta, ponieważ tereny nie należące do enklaw Spółdzielni nie zostały objęte zakresem umowy z Architektem. Umowę podpisywały wcześniejsze władze Spółdzielni [mój prywatny komentarz: na tym przykładzie możemy zobaczyć intencje poprzednich władz Spółdzielni co do tego opracowania]. Wniosek, który będzie dziś (15.10) stawał na Radzie Nadzorczej Spółdzielni będzie obejmował Plac Wielkiej Przygody (z rekomendacją zachowania terenu zieleni) i Jastrzębowskiego 3 (teren niezabudowany, nieobjęty strefę śródmiejską).

3. Tereny osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Okaryny i Elegijnej w ostatecznym Wniosku Spółdzielni będą wskazywały zachowanie zachowanie tej funkcji z wykreśleniem sformułowania „realizacji zamiennej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”

4. Nad ostatecznym opracowaniem Wniosków pracuje obecnie inny Architekt, który „poprawia” Wniosek.

5. Ostateczny Wniosek zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółdzielni i następnie wysłany do miejskiego biura, bezie upubliczniony w Internecie.

5. Dostałem zapewnienie do Pana Prezesa, że prace nad wnioskami do założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego będą opracowane z innym Architektem, zaangażują w większym stopniu mieszkańców w proces konsultacji, będą przewidywały bezpośrednie spotkania z mieszkańcami w celu omówienia wniosków oraz będą zakładały większe ramy czasowe na konsultację ostatecznej wersji Wniosku.

Ww. deklaracje mnie ucieszyły i uspokoiły. Fakt zaangażowania mieszkańców w pomoc Spółdzielni w tym napiętym terminarzu jest bardzo optymistyczną informację i napawa nadzieją, że ostateczny Wniosek złożony do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego będzie wyglądał tak jak tego sobie życzą mieszkańcy.