Wczoraj przedłożyłem pod obrady Komisji Architektury propozycję uchwały wzywającą panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz o objecie miejscowymi planami osiedla Kazury. W granicach tego przystąpienia był wskazany teren pod ewentualny przebieg przedłużenia ul. Belgradzkiej w kierunku ul Pileckiego. O takie plany – dzień wcześniej – wnioskowali na spotkaniu z Otwartym Ursynowem mieszkańcy osiedla Kazury. Dowiedzieliśmy się, że jak dzielnica będzie chciała zrobić przedłużenie ul. Belgradzkiej, to będzie to robiła w procedurze ZRID (tzw. specustawa) i wówczas zapisy planów nie obowiązują. Dodatkowo było podnoszony argument, że osiedle Kazury jest już „zamkniętą” przestrzenią urbanistyczną. Teoretycznie w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” nie jest umieszczony przebieg tej drogi. Po pierwsze drogi o kategorii lokalnej nie muszą być wpisywane do Studium, a ponadto Studium nie jest dokumentem, które jest bezwzględnie obowiązujące.

Dyskusja ta uświadomiła mi tylko, że jak władze dzielnicy będą chciały wybudować przedłużenie ul. Belgradzkiej, to zrobią to, a my jako mieszkańcy nie mamy żadnych narzędzi, żeby się temu przeciwstawić – może za wyjątkiem czynnego wyrażania swojego sprzeciwu. Mój projekt uchwały nawet nie został poddany pod głosowanie. Jedynym plusem tej sytuacji jest to, że na kolejnym posiedzeniu będzie rozpatrywany przegląd terenów na Ursynowie i dyskusja gdzie w pierwszej kolejności powinny być uchwalone przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Musimy pamiętać tylko, że to gdzie ma być przystąpienie do takiego planu nie decyduje dzielnica, a wyłącznie Rada Warszawy.

 

Projekt przedłożonej uchwały:

Uchwała Nr ……
Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
z dnia ……………….

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Kazury.

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 8 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zawartego w  załączniku   Nr   12  do  Uchwały  Nr  LXX/2182/2010  Rady m.st.   Warszawy z dnia             14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 420),  Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, zwraca się do Rady m. st. Warszawy o jak najszybsze przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Kazury, dla obszaru wyznaczonego granicą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Północna strona ul. Pileckiego (w opracowaniu), Płaskowickiej i Puławskiej (w opracowaniu), Natolina Zachodniego – Park Wyżyny część A, Natolina Zachodniego – Moczydłowska Zachód oraz ograniczonego ul. Stryjeńskich.

§ 2. Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy zwraca się do Prezydenta m.st. Warszawy o przeznaczenie terenu bezpośrednio sąsiadującego z Parkiem im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK na kontynuację funkcji parkowej oraz wykluczenie w ramach ustaleń planu możliwości budowy przedłużenia ul. Belgradzkiej, jako połączenia drogowego pomiędzy ul. Braci Stryjeńskich i ul. Filipiny Płaskowickiej.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Przewodniczącemu Rady m. st. Warszawy i Prezydentowi m. st. Warszawy.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

 

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Teresa Jurczyńska-Owczarek

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr …….. Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy z dnia …………….

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Kazury.

 

Obszar wyznaczony granicą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Północna strona ul. Pileckiego (w opracowaniu), Płaskowickiej i Puławskiej (w opracowaniu), Natolina Zachodniego – Park Wyżyny część A, Natolina Zachodniego – Moczydłowska Zachód oraz ograniczonego ul. Stryjeńskich, jest obecnie jedynym częściowo niezagospodarowanym terenem w tym rejonie i nie został dotychczas objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

Ponadto w ramach konsultacji koncepcji zagospodarowania Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK, prowadzonych przez Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w lipcu 2014 r. oraz wcześniejszych wystąpień mieszkańców osiedla Kazury, już wcześniej zgłaszali swoje negatywne stanowisko w odniesieniu do możliwości budowy przedłużenia ul. Belgradzkiej jako połączenie pomiędzy ul. Braci Stryjeńskich oraz ul. Filipiny Płaskowickiej. Budowa takiej drogi zdecydowanie pogorszyłaby komfort życia mieszkańców położonych przy niej osiedli mieszkaniowych.

Ze względu na to, że ani koncepcja zagospodarowania Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK ani miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego – Park Wyżyny część A nie regulują kwestii lokalizacji przedmiotowego połączenia drogowego, konieczne jest uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Kazury. Należy mieć na uwadze, że na etapie uchwalania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy zrezygnowano z planów budowy przedłużenia ul. Belgradzkiej jako połączenia pomiędzy ul. Stryjeńskich i ul. Płaskowickiej i od tamtej pory okoliczni mieszkańcy żyją w przekonaniu, iż nie będzie ona budowana. Uregulowanie tej kwestii w sposób jednoznaczny i ostateczny jest zatem niezbędne.

Niniejsza uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kazury jest nawiązaniem do podjętej przez Radę Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy z dnia 23.09.2014 roku (uchwały Nr 307), która tylko w części została zrealizowana przez przystąpienia do sporządzania mpzp. Liczymy, że m.st. Warszawa tym razem pozytywnie przychyli się do przystąpienia do sporządzania mpzp dla powyżej wskazanego terenu.

 

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Teresa Jurczyńska-Owczarek