W dniu dzisiejszym (19.09) złożyłem skargę na działanie Zarządu Dzielnicy Ursynów względem mojego tegorocznego projektu do Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok pt. „Ławki wynalazców przy Parku Polskich Wynalazców„. Jest to skarga indywidualna w ramach przysługujących mi praw obywatelskich, nie jest to działanie radnego Dzielnicy Ursynów.

Warszawa, 19.09.2016

Paweł LENARCZYK
Adres

Pani Teresa Jurczyńska-Owczarek
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy

SKARGA

Na podstawie art. 221 k.p.a składam skargę na Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (zwany dalej: Zarząd Dzielnicy), w związku z art. 227 k.p.a, § 13 art. 4 oraz § 41  Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (zwany dalej: Statut Dzielnicy) przedmiotem, której jest zaniedbanie i nienależyte wykonywanie zadań przez Zarząd Dzielnicy, przede wszystkim niewywiązywanie się z zadań przewidzianych Statutem Dzielnicy, niewykonywanie zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy,  co wiązało się z naruszeniem moich interesów polegających w szczególności na należytym rozpatrzeniu odwołania – Wniosku o ponowną weryfikację z dnia 16 maja 2016 r. wysłaną do Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Uzasadnienie

W dniu 19 maja 2016 roku otrzymałem odpowiedz mailową od pracownika Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy o treści „Witam uprzejmie informuję, że Zespół ds. BP 2017 na posiedzeniu w dniu 18 maja br. zgodnie z § 23 Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 (załącznik do zarządzenia nr 1400/2015  Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2015 r., zwany dalej: Regulamin)  nie zaopiniował pozytywnie wniosku o ponowną weryfikację projektu nr  863 pn. „Ławki wynalazców przy Parku Polskich Wynalazców”.  Pierwotny wynik weryfikacji  ma charakter ostateczny”.

Była to jedyna odpowiedz na mój Wniosek o ponowną weryfikację z dnia 16 maja 2016 r. (dalej: Wniosek) wysłany do Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ws. negatywnej weryfikacji mojego wniosku złożonego do Budżetu Partycypacyjnego na 2017 rok dotyczący projektu nr  863 pn. „Ławki wynalazców przy Parku Polskich Wynalazców (dalej: Projekt).

W mojej ocenie Wniosek nie został należycie rozpatrzony, co mogę wnioskować z braku jakiegokolwiek uzasadnienia dołączonego do ww. Projektu. Wniosek, którego kopię załączam do niniejszej skargi, został poddany przez mnie bardzo drobiazgowej analizie argumentów podanych przy negatywnej weryfikacji tego Projektu. Do przedmiotowego Wniosku w żaden sposób nie ustosunkowała się Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego 2017 (dalej: Zespół). Brak odpowiedzi zawierającej uzasadnienie ponownej negatywnej weryfikacji Wniosku uważam za nienależyte wykonanie obowiązku informacyjnego Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Z informacji jakie posiadam Wniosek na Zespole nie był czytany w całości oraz nie wszyscy członkowie Zespołu się z nim należycie zapoznali. Sam Zespół rozpatrywał mój Wniosek w kategoriach nie  merytorycznych (być może politycznych), o czym świadczy m.in. wypowiedz jednego z członków Komisji, który miał powiedzieć, że gdyby dotyczyło to innej nazwy [chodzi tu o „Park Polskich Wynalazców”] to on byłby „za” tym projektem. Niestety Zarząd Dzielnicy nie dopełnił obowiązku należytej merytorycznej analizy lub ewentualnie korekty rażących błędów dokonanych podczas posiedzenia Zespołu, na którym był rozpatrywany mój Wniosek. Taka korekta mogła być dokonana, ponieważ w dniu 27 maja 2016 r. odbyło się spotkanie Zastępcy Prezydenta Warszawy Jarosława Jóźwiaka, Centrum Komunikacji Społecznej i Burmistrza Dzielnicy Ursynów, na którym omawiano zastrzeżenia projektodawców w zakresie weryfikacji zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego na Ursynowie projektów. Brak stosownej reakcji ze strony Zarządu / Burmistrza Dzielnicy Ursynów na zaniedbania i nienależyte rozpatrzenie Wniosku uważam za działanie na szkodę mieszkańców Dzielnicy oraz idei Budżetu Partycypacyjnego w m.st. Warszawa.

Reasumując w/w postępowanie Zarządu Dzielnicy świadczy o nieprawidłowym wykonywaniu zarządzenia, tj. Regulaminu, w tym o niewłaściwym nadzorze na realizacją budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy polegającym na:

  1. przeprowadzeniu procesu weryfikacji projektów zgłoszonych w 2016 r. prowadzonego przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z naruszeniem postanowień Regulaminu,
  2. braku zapewnienia odpowiedniego wsparcia Wydziału Prawnego dla procesu rozpatrywania przez Zespół ds. BP wniosków o ponowną weryfikację, co spowodowało, że wnioski o ponowną weryfikację zostały rozpoznane (albo nawet nie zostały rozpoznane) niezgodnie z Regulaminem. Zarząd Dzielnicy powinien zapewnić odpowiednie wsparcia Wydziału Prawnego dla procesu rozpatrywania przez Zespół wniosków o ponowną weryfikację, tak by Regulamin był przestrzegany. W innym przypadku ponowna weryfikacja Zespołu (co miało miejsce na Ursynowie) była fikcją. Niestety w dzielnicy Ursynów Zarząd Dzielnicy nie zapewnił, aby weryfikacja przeprowadzona przez Zespół była realizowana rzetelnie

 

Paweł LENARCZYK

 

Załącznik: Wniosek o ponowną weryfikację z dnia 16 maja 2016 r.

 

Aktualizacja: W dniu 8 listopada 2016 odbyła się Komisja Rewizyjna ale bez zaskoczenia radni obecnej koalicji uznali, że nie doszukują się żadnego naruszenia prawa. Najpierw musiałem się odwoływać się do tej samej osoby, która odrzucała wniosek, a teraz sędzią są radni, którzy podtrzymują te koalicję. Żal mi tylko autorów pozostałych odrzuconych projektów, które nie doczekały się weryfikacji w głosowaniu do BP na 2017 rok.