W dniu 19.10.2015 Rada Dzielnicy Ursynów opiniowała projekt budżetu dla naszej Dzielnicy na 2016. Jedną z pozycji wydatków inwestycyjnych był: wykup nieruchomości (działka ewidencyjna nr 2/44 z obrębu 11029) pod ul. Wesołą za kwotę 1 090 845 zł „w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży”.

budzet_2016_wesola

Zwróciłem się do władz Dzielnicy o przekazanie mi więcej szczegółów tej transakcji. Otrzymałem odpowiedź od Pana Burmistrza Roberta Kempy datowaną na 21.10.2015 (poniżej).

pismo_Burmistrza_Kempy_ws_zbycia_dzialki_przy_ul_wesolej

Z pisma tego wynika, że działki 2/65 i 4/23 z obrębu 11029 mają zostać zbyte. Mowa o działkach naprzeciwko budynku przy ul. Grzegorzewskiej 13, w ostrej granicy z przyszłym Parkiem Polskich Wynalazców.

dzialka_na_sprzedaz_Wesola_Grzegorzewska_park_polskich_wynalazcow

Mając na uwadze problemy parkingowe mieszkańców tego ternu oraz podjęcie przeze mnie i dzielnicę działań zmierzających do utworzenia parku wokół górki, jestem zaskoczony tymi działaniami. Transakcja (nr oferty: BGN/74/2015) jest już widoczna w Internecie na miejskim portalu www.mapa.um.warszawa.pl (należy wybrać zakładkę „Sprzedaż” i wpisać w wyszukiwarkę ulicę „Wesoła”). Działki o powierzchni 2480 m2 mają status „planowane do zbycia”.

Ww. działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu są przewidziane pod zabudowę wielorodzinną (MW).

mpzp_wesola

Cały rysunek: [LINK]

Ww. miejscowy plan wszedł w życie uchwałą Nr 694 Rady Gminy Warszawa-Ursynów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Gandhi, Rosoła, Płaskowickiej i Grzegorzewskiej – Szolc Rogozińskiego w gminie Warszawa – Ursynów. W planie tym czytamy m.in.:

„§ 8. Dla terenów zabudowy wielorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem MW ustala się:
1. funkcję terenu mieszkaniowo-usługową,
2. zakaz lokalizacji funkcji kolidujących z funkcją mieszkaniową terenu, tj. usług uciążliwych, funkcji produkcyjnych, magazynowo-składowych itp. oraz innych generujących wzmożony ruch samochodowy w obrębie terenów mieszkaniowych,
3. zachowanie istniejącego zagospodarowania o charakterze trwałym,
4. dopuszczenie uzupełnień plombowych, nadbudów i dobudów pod warunkiem, że uzupełnienie istniejącego zespołu będzie poprzedzone wykonaniem bilansu miejsc parkingowych dla osiedla. Możliwość zagwarantowania rezerw terenowych pod miejsca parkingowe w obiektach wielopoziomowych warunkuje możliwość realizacji
nowych obiektów mieszkaniowych bądź usługowych. Należy przewidywać 2 mp/mieszkanie oraz 30mp/1000 m2 powierzchni usługowej,
5. wysokość zabudowy mieszkaniowej uzupełniającej zabudowę istniejącą – nie większą niż wysokość zabudowy sąsiadującej,
6. nieprzekraczalne linie zabudowy dla wszystkich nowo realizowanych obiektów zgodnie z rysunkiem planu,
7. lokalizowanie nowych obiektów mieszkalnych i usługowych wymaga zapewnienia miejsc postojowych według ustaleń pkt 4,
8. nakaz zachowania drzew o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych”

Cała uchwała dotycząca ww. miejscowego planu [LINK]

Następne działania i dokumenty w sprawie:

Artykuł w Passie „Park Polskich Wynalazców czy bloki

Wniosek o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego [LINK]

Wniosek mieszkańców do Burmistrza R.Kempy ws. odstąpienia od sprzedaży działki na przeciwko bloku przy ul. Grzegorzewskiej 13 [LINK]

Pismo ze Spółdzielni „Na Skraju”, z którego wynika, że jedna z działek wystawionych na sprzedaż przez miasto jest objęta roszczeniami Spółdzielni [LINK]

W razie pytań proszę o kontakt ze mną.