Na wtorkowej (17.05.2016) sesji rady Dzielnicy Ursynów zostanie przedłożony projekt klubu radnych „Nasz Ursynów”, w który osobiście bardzo mocno się zaangażowałem – stanowiska rady Dzielnicy w sprawie niepodejmowania przez władze m.st. Warszawy działań zmierzających do zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych. Stanowiska to jest odpowiedz na uchwalenie przez parlament tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Liczę, że wszystkie kluby poprą to stanowisko (poniżej prezentuję jego treść). Pierwsze próby przygotowania się do zmiany nazw ulic miały już miejsce w połowie 2015 roku (więcej).

Niniejsze Stanowisko było konsultowane z władzami Spółdzielni „Stokłosy” i Społecznym Komitetem Obrony Nazwy ul. ZWM na Ursynowie.

 

Stanowisko

Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

z dnia ………………………… 2016 roku

w sprawie

niepodejmowania przez władze m.st. Warszawy działań
zmierzających do zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych.

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 8 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.  w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453 i 454), Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zajmuje następujące stanowisko:

§ 1. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do rady m.st. Warszawy oraz Prezydent m.st. Warszawy o niepodejmowanie żadnych działań zmierzających do zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych zgodnie z art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 2. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wzywa Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, radę m.st. Warszawy oraz Prezydent m.st. Warszawy o przyspieszenie działań zmierzających do uregulowania stanu prawnego gruntów osiedla Stokłosy, tak, aby Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Stokłosy” zostały niezwłocznie przekazane w wieczyste użytkowanie w szczególności tereny pod drogą wewnętrzną Związku Walki Młodych.

§ 3. Stanowisko przekazuje się Zarządowi Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, radzie m.st. Warszawy oraz Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 4. Wykonanie powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

§ 5. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

do projektu Stanowiska w sprawie
niepodejmowania przez władze m.st. Warszawy działań
zmierzających do zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 8 Statutu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Rada Dzielnicy ma prawo zgłaszania wniosków w sprawach istotnych dla Dzielnicy. Przyjęcie niniejszego projektu stanowiska ma na celu niepodejmowania działań przez władze m.st. Warszawy zmierzających do zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych.

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (dalej: Ustawa), w art. 1 wskazuje, że nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Obowiązek zmiany ww. nazw nałożony jest na właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie Ustawy (art. 6. 1. Ustawy). W Warszawie zmiany takie jest władna podejmować rada m.st. Warszawy. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa powyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął ww. termin. W tej sytuacji na Wojewodę nałożony jest obowiązek uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest zlokalizowana ta droga.

Ulica Związku Walki Młodych jest drogą wewnętrzną. W chwili obecnej właścicielem terenów pod ul. Związku Walki Młodych jest m.st. Warszawa, równocześnie jednak trwają działania mające na celu przekazanie, w szczególności terenów pod ul. Związku Walki Młodych w wieczyste użytkowanie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Stokłosy” (dalej: Spółdzielnia).

W związku z powyższym władze m.st. Warszawy nie powinny podejmować żadnych działań, aby zmienić nazwę ul. Związku Walki Młodych. Powinny też przyspieszyć działania zmierzające do przekazania gruntów pod tą ulicą w wieczyste użytkowanie Spółdzielni.

Mieszkańcy ul. Związku Walki Młodych są w większości przeciwni zmianie tej nazwy. Świadczy o tym mogą chociażby wyniki ankiety przeprowadzonej przez Spółdzielnie wspólnie z Radą Nadzorczą  w 2004 r. W ankiecie tej wzięło udział 2 087 osób, z tego mieszkańców 2 054 osoby, najemców lokali użytkowych 33 osoby. Za zmianą nazwy tej ulicy wypowiedziało się wówczas 71 osób, co stanowiło 3,40% ogólnej liczby uczestników ankiety. Przeciw zmianie nazwy ulicy, wypowiedziało się 2 016 osób, co stanowi 96,60% ogólnej liczby uczestników ankiety. Obecnie władze Spółdzielni pracują nad powtórzeniem ankiety wśród mieszkańców, a jej wyniki zostaną upublicznione i przekazane stosownym organom.

Nie możemy też zapominać o wyroku NSA (sygn. Akt I SA 1860/97) z 26.02.1998 r., który stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały rady m.st. Warszawy zmieniającą nazwę ul. Związku Walki Młodych.

Głównym argumentem przemawiającym za powstrzymaniem zmiany nazwy tej ulicy są również koszty, które pośrednio lub bezpośrednio będą musieli ponieść mieszkańcy tej ulicy.