Na spotkaniu w dniu 10 maja zobowiązałem się wspierać Spółdzielnię „Jary” w objęciu miejscowym planem enklawy Dembowskiego i Służby Polsce. Spółdzielnia, a następnie ja, napisaliśmy pisma popierające przystąpienie do sporządzania miejscowego planu dla tego obszaru.

W ślad za wystąpieniem Spółdzielni wystosowałem moją interpelację (12.05.2023) popierającą działania Spółdzielni. Oto jej treść.

Interpelacja do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

„Szanowna Pani Dyrektor,

w nawiązaniu do wystąpienia Zarządu SMB „Jary” (SMBJ 6491/2023/NI/AK z 11.05.2023) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Ciszewskiego od strony południowo-zachodniej ograniczonego ul. Ciszewskiego, Pileckiego i Herbsta, wyrażam pełne poparcie dla pilnego przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu dla tego terenu.

Oprócz argumentów przedstawionych w wystąpieniu władz Spółdzielni dodam, że prowadzi ona rozmowy dążące do wypracowania jednolitego zagospodarowania omawianej działki. Rozmowy te Spółdzielnia prowadzi zarówno z mieszkańcami, jak i właścicielem lokalu usługowego (sklep spożywczy) znajdującego się na działce ewidencyjny nr 8/16 z obrębu 1-10-16 przy ul. Dembowskiego 8 i 10 stanowiącą użytkowanie wieczyste Spółdzielni. Władze Spółdzielni wskazują, że istnieje realne zagrożenie, iż podmiot posiadający pełnie praw do lokalu usługowego, może podjąć działania zmierzające do wyodrębnienia własności 
z zasobów Spółdzielni, a następnie (samemu lub sprzedając działkę deweloperowi) wybudować na niej budynek o parametrach, które mogą być nieakceptowalne przez okolicznych mieszkańców. Sytuacja taka jest niepokojąca, ponieważ będzie powodowała niekontrolowane dogęszczenie „starych” zasobów osiedla Jary, które zostało zaprojektowane i wybudowane w latach 80-tych XX wieku jako spójna i zwarta całość architektoniczno-urbanistyczna.

Tym samym za zasadne uważam, aby niezwłocznie przystąpiono do sporządzania przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego. O to tak potrzebne działanie uprzejmie proszę w swoim imieniu oraz w imieniu mieszkańców enklawy Dembowskiego i Służby Polsce. Postulat ten jest tym bardziej aktualny i zasadny w kontekście informacji zawartej w wystąpieniu Zarządu Spółdzielni, która informuje, że taką prośbę kierowana do Państwa już w 2016 roku.

Z wyrazami szacunku

Paweł Lenarczyk

Apel o poparcie moich i Spółdzielni działań

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że decyzję o przystąpieniu do sporządzania procedury planistycznej mogą podjąć radni m.st. Warszawy, działając w porozumieniu z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego.

Aby pokazać władzom i radnym m.st. Warszawy, że jest to istotna sprawa dla mieszkańców enklawy Dembowskiego i Służby Polsce sugeruję o pisanie pism/maili do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl). Oto przykładowa treści maila:

„Popieramy działania Zarządu SMB „Jary” oraz radnego Dzielnicy Ursynów Pawła Lenarczyka zmierzające do przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Ciszewskiego od strony południowo-zachodniej ograniczonego ul. Ciszewskiego, Pileckiego i Herbsta. Groźba utraty przez Spółdzielnię działki pod sklepem spożywczym i możliwość jej zabudowy bez wcześniejszych konsultacji społecznych oceniamy bardzo negatywnie. Uważamy, że procedura planistyczna pozwoli nam w pełni wyrazić pogląd, co powinno na tej działce powstać i o jakich parametrach. Imię i Nazwisko, adres”

Proszę ww. tekst traktować jako przykładowy i kierunkowy. Sugeruję Państwu, aby zmodyfikować go w duchu zaproponowanym powyżej oraz w treści mojej interpelacji. Warto także dodać coś od siebie, tak aby pokazać indywidualny charakter Państwa wystąpienia i przekazać swoje uwagi oraz spostrzeżenia. 

Z góry dziękuję za każdy, jednostkowy mail wysyłany do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Maile proszę wysyłać do końca maja br. Mogą Państwo także podczas wysyłki umieszczać mój (plenarczyk@radni.um.warszawa.pl) i Spółdzielni (info@smbjary.waw.pl) adres mailowy w polu „do wiadomości”.