18 sierpnia br. został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy.

Plan ten przesądzi m.in. co dalej z Placem Wielkiej PrzygodyJastrzębowskiego 3 czy chociażby zdecyduje o obsłudze komunikacyjnej przez osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Okaryny i Elegijnej. Na tę chwilę Plac Wielkiej Przygody jest terenem zieleni urządzonej i usług sportu, a działka na Jastrzębowskiego 3 utraciła dominantę wysokościową 42m  ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, dlatego zachęcam do uważnej lektury tego dokumentu.

Zachęcam również do udziału w:

  • spotkaniu z projektantami planu, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej 1 w sobotę 2 września 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00 oraz
  • dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej, sala 136, o godz. 18.00.

Każdy kto kwestionuje ustalenia  przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2017 r. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Załączam formularz do składania uwag.

Miejscowy plan powinien być lekturą obowiązkową dla mieszkańców osiedla Stokłosy mieszkających w kwartale od ul. Doliny Służewieckiej do Jastrzębowskiego i al. KEN i Anody-Rodowicza.