EDIT: Urząd Dzielnicy Ursynów w odpowiedzi na poniższe nasze wystąpienie poinformował pismem z 15.10.2018, że w dniu 10 października Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął decyzję o skierowaniu do sądu powszechnego pozwu o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu , na którym umieszczony jest nośnik reklamowy przy ul. Fosa 30 (Dolina Służewiecka, działka ew. nr 7 w obrębie ew. 1-10-04).

Na poniższe wystąpienie odpowiedział również Zarząd Mienia Skarbu Państwa (pismo z dnia 25.10.2018), który zawezwał właściciela wieczystego nieruchomości o niezwłoczną likwidację  nośnika jak również zaprzestanie naruszenia prawa własności Skarbu Państwa oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy, który przedstawił w piśmie z 11.10.2018 historię działań podejmowanych względem właściciela wieczystego użytkowania nieruchomości oraz poinformował o zgłoszeniu sprawy do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.

Bardzo się cieszę, że powyższe instytucje, po latach ignorowania sygnałów radnych, aktywistów i mieszkańców w końcu podjęły działania ws. skutecznego usunięcia nośnika reklamowego umieszczonego na osi widokowej najstarszej świątyni na Mazowszu. Liczę, że wszystkie te działania zakończą się sukcesem, szczególnie przed datą 1.01.2019, kiedy z mocy ustawy ulegną przekształceniu we własność nieruchomości objęte prawem wieczystego użytkowania.

Warszawa, dn. 3 października 2018 r.

Adres do korespondencji:
Paweł Lenarczyk, radny Dzielnicy Ursynów
Urząd Dzielnicy Ursynów
Al. KEN 61, 02-777 Warszawa
t: 501505912

                                                                                                                                             Do:

Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz

Burmistrz Dzielnicy Ursynów
Robert Kempa

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów
Antoni Pomianowski

Zastępca dyrektora Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego
Wojciech Wagner

Dyrektor Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Andrzej Kłosowski

 

W imieniu Stowarzyszenia Otwarty Ursynów, Stowarzyszenia Nasz Ursynów oraz Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Wojciechowicza Akcja Warszawa wzywamy władze Dzielnicy Ursynów, miasta stołecznego Warszawy oraz instytucje czuwające nad ładem przestrzennym i kontrolujące przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do pilnego usunięcia nośnika reklamy umieszczonego na budynku przy ul. Fosa 30 w Warszawie na działce ew. nr 7 w obrębie ew. 1-10-04.

Uważamy, że władze m.st. Warszawy i Dzielnicy Ursynów powinny w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę oddania gruntu w wieczyste użytkowanie i przeniesienia własności budynku z dnia 19 czerwca 2009 roku zawartą na podstawie Aktu Notarialnego (zwana dalej: „Umową”; Repetytorium A, nr 6821/2009), a następnie sprzedania tego prawa firmie Dron House sp. z o.o. na postawie aktu notarialnego z 30.08.2016 (Repetytorium A, nr. 10964/2016). Uważamy, że obecny właściciel prawa wieczystego do przedmiotowej nieruchomości, na którym umiejscowiony jest nośnik reklamowy, w rażący sposób naruszył zapisy Umowy. Naszym zdaniem użytkownik wieczysty naruszył §9 ust. 1 Umowy, w którym zobowiązał się korzystać z gruntu zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. W naszej ocenie grunt i budynek na nim usytuowany nigdy nie miał służyć, jako nośnik reklamowy.

Należy wskazać, że przedmiotowa nieruchomość leży na osi widokowej kościoła pw. Św. Katarzyny – najstarszej świątyni na Mazowszu oraz w bliskiej odległości od pomnika Męczenników Terroru Komunistycznego 1944–1956.

W związku z powyższym władze m.st. Warszawy powinny w trybie natychmiastowym poddać rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego w związku z §9 ust. 2 i 3 Umowy, który wskazuje, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste może ulec rozwiązaniu i grunt może zostać odebrany przed upływem określonego terminu w przypadku korzystania z gruntu w sposób oczywiście sprzeczny z jego przeznaczeniem lub naruszeniem postanowień Umowy, co w naszej opinii ma miejsce.

Uważamy, że władze m.st. Warszawy oraz władze Dzielnicy Ursynów od lat tolerują tą skandaliczną sytuację, gdzie budynek jednorodzinny jest wykorzystywany, jako powierzchnia reklamowa. Wystarczy wskazać, że w żaden sposób władze miasta i dzielnicy nie reagowały na kolejne wystąpienia społeczników i radnych sygnalizujących ten problem. Należy nadmienić, że ww. sprawa była wielokrotnie sygnalizowana przez radnego Dzielnicy Ursynów Pawła Lenarczyka w interpelacjach nr 427 z 2 września 2015 roku i 907 z 10 października 2016 roku. Mimo tych sygnałów, władze miasta i dzielnicy pozostawały obojętne na faktyczne rozwiązanie problemu „samowoli budowlanej”, jak to zostało określone w odpowiedzi na ww. interpelację z 10 października 2016 roku.

Dodatkowo wzywamy władze miasta do objęcia tego terenu – pomiędzy kościołem Św. Katarzyny i Doliną odpowiedź na wniosek z dnia 18.06.2018r. Służewiecką – uchwałą o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stworzenia spójnej koncepcji urbanistycznej z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego rejonu Św. Katarzyny cz. I i II. Objęcie tego terenu planami miejscowymi powinno przesądzić o zakazie stosowania nośników reklamowych w pobliżu najstarszej świątyni Mazowsza.

Tym samym wzywamy wszystkie wskazane w niniejszym piśmie instytucje i osoby do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do skutecznego i szybkiego pozbycia się przedmiotowego nośnika reklamy, natychmiastowego rozwiązania Umowy oraz przystąpienie do objęcia tego terenu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

/-/ Paweł Lenarczyk                /-/ Piotr Machaj                   /-/ Lech Jaworski                /-/ Daniel Głowacz

 

Transmisja z konferencji prasowej [LINK].