Zgodnie z obietnicami złożonymi mieszkańcom Krasnowoli podczas wyjazdowej Komisji Zielonego Ursynowa (12.07.2017) co jakiś czas dopytuję się MPWiK ws. budowy kanalizacji na Krasnowoli. W dniu 5.02.2018 pani Joanna Balcerzak (Wydział Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów Pion Rozwoju MPWiK w m. st. Warszawie S.A.) poprosiła mnie o przekazanie mieszkańcom następującej informacji. Wstępnie jesteśmy umówieni, że na obiecanej Komisji Zielonego Ursynowa jesteśmy umówieni za 2-3 miesiące, kiedy MPWiK będzie znało więcej informacji dotyczących poniższych kontraktów.

Umowy na opracowanie dokumentacji zostały niedawno podpisane (jedna w połowie grudnia, druga na początku lutego). Są to:

Umowa z dnia 20.12.2017r.
Przedmiot umowy:
Zadanie 1: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej DN 0,2 m L ca 1700 m w ulicach: Krasnowolskiej, Oberka, Kadryla oraz w ciągach osiedlowych w Warszawie w Dzielnicy Ursynów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie budowy i odbiorów; Zadanie 2: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej DN 0,2-0,3 m L ca 570 m w ulicach: Krasnowolskiej, Pląsy i ciągu osiedlowym wraz z likwidacją pompowni przy ul. Krasnowolskiej, przewodów tłocznych i kanałów grawitacyjnych w Warszawie w Dzielnicy Ursynów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie budowy i odbiorów
Projektant: INSTALSERWIS Wojciech Gawarkiewicz, ul. Tęczowa 7, 07-410 Ostrołęka

Umowa z dnia 01.02.2018r.
Przedmiot umowy:
Zadanie 1: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej DN 0,3/0,2 m L ca 4 km w ulicach: Pląsy, Hołubcowej, Kadryla, Krasnowolskiej, Puchalskiej, Tramblanki, Kądziołeczki, w drodze dojazdowej do Hołubcowej w Warszawie w Dzielnicy Ursynów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie budowy i odbiorów; Zadanie 2: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej DN 0,4 L ca 740 m w ul. Poloneza od ul. Pląsy do POW w Warszawie w Dzielnicy Ursynów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie budowy i odbiorów.
Projektant: PROJEKT Krzysztof Wardziński, ul. Gawota 27, 02-830 Warszawa

Terminy realizacji ww. umów:
1. Opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  – 50 (słownie: pięćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Przekazanie Zamawiającemu 2 egz. kolorowej kserokopii Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikami mapowymi, materiałów niezbędnych do uzyskania prawa do dysponowania terenem,  a w razie konieczności (tj. w przypadku zaprojektowania przewodów w istniejącej lub planowanej jezdni) materiałów niezbędnych Zamawiającemu do uzyskania odstępstwa od przepisów § 140 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.)- w terminie 240 (słownie: dwieście czterdzieści) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3. Przekazanie Zamawiającemu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej  – w terminie 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla projektowanej inwestycji oraz zgody na odstępstwo

Dwa pierwsze terminy będą biegły równolegle tzn. projektant w ciągu 50 dni dostarczy materiały do wniosku o decyzję środowiskową, a następnie MPWiK wystąpi do RDOŚ z wnioskiem o tę decyzję. Jednocześnie projektant opracuje mapy do celów projektowych, zaproponuje trasę kanałów oraz odcinków sieci i uzgodni w Biurze Geodezji i Katastru. W tym czasie projektant ma obowiązek ustalić z właścicielami każdej zabudowanej posesji przebieg odcinka sieci od kanału ulicznego do granicy posesji prywatnej. Termin na powyższe działania to 240 dni. Dopiero po ustaleniu trasy i zatwierdzeniu  w Biurze Geodezji i Katastru MPWiK będzie mogło wystąpić do właścicieli o zgody terenowe. Zatem zasadniczy etap projektowania rozpocznie się za ok. roku.

Bardzo proszę właścicieli posesji o współpracę z projektantami przy ustalaniu trasy odcinków sieci i udzielaniu zgód terenowych, jeśli trasa będzie przebiegała przez tereny prywatne.

EDIT: Aktualne (na dzień 26.03.2019) prace nad projektami kanalizacji w ul. Krasnowolskiej.