Żyjemy w czasach, kiedy ochrona dóbr niematerialnych (intelektualnych) nabiera coraz większego znaczenia. Obecnie przewagę konkurencyjną firmy uzyskują nie dzięki cechom fizycznym produktu, które coraz bardziej są do siebie podobne, a dzięki innowacyjnym rozwiązaniom (patenty), marce (znaki towarowe), renomie czy unikalnej wiedzy (know-how).

Dlatego przedsiębiorcy polscy coraz częściej dostrzegają potrzebę ochrony tych, na pozór niedostrzegalnych składników przedsiębiorstwa. Coraz częściej banki pod zabezpieczenia kredytów, nie biorą nieruchomości, ale zainteresowane są zabezpieczeniem w postaci wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstw.

Jako rzecznik patentowy oraz profesjonalny przedstawiciel przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante (wspólnotowe znaki towarowe i wzory przemysłowe) specjalizuję się przede wszystkim przy:

– zgłoszeniu oraz ochronie znaków towarowych oraz patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych,
– zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji,
– rejestracji domen internetowych oraz ochronie praw własności intelektualnej w Internecie.

W polskim porządku prawnym, najważniejszą ustawą normującą praw własności przemysłowej jest Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508). Zachęcam do zapoznania się się z tym aktem prawnym.

Zachęcam, aby wszystkie kwestie związane z ochroną własności przemysłowej konsultować z rzecznikami patentowymi, którzy sprawują zawód zaufania publicznego i są do Państwa dyspozycji.