Tu znajdziecie Państwo moją aktywność ws. ratowania Dworu na Wyczółkach, zabytku z początku XIX w. Obecnie ten zabytek jest w posiadaniu osoby fizycznej, potomka rodu Berencewiczów.

Dla mnie ten zabytek ma osobisty wymiar. Po pierwsze leży on na terenie dzielnicy Ursynów, na tzw. Zielonym Ursynowie, na Wyczółkach. Niedawno obchodziliśmy 40. urodziny Ursynowa, a raczej zasiedlenia pierwszych bloków na tzw. Wysokim Ursynowie. Obecność tego zabytku pokazuje nam, że nasza dzielnica swoją historią sięga w minione wieki. Warto te dziedzictwo chronić i o nie dbać. Po drugie, dwór jest przepięknie położony wśród pięknego parku angielskiego nad stawami Berencewicza. Stawami, które jako jedne z pierwszych były rekultywowane za publiczne środki jeszcze za czasów gminy Warszawa-Ursynów. Po trzecie, to Dwór ten był związany z wybitną rodziną Skarbków, polskich patriotów i zaangażowanych w rozwój naszego kraju. Po czwarte, Fryderyk Skarbek był ojcem chrzestnym Fryderyka Chopina. Już wiele lat temu zacząłem się zastanawiać dlaczego Dwór na Wyczółkach nie mógłby być warszawsko-ursynowską „Żelazową Wolą”. Dwór i jego najbliższe otoczenie aż się proszą, aby w jej odnowionych progach pojawiała się jakaś instytucja kultury.

Będę podejmował wszelkie działania zmierzające do uratowania tej perły warszawskich zabytków przed ostateczną dewastacją i zapomnieniem.

W związku z brakiem odpowiedzi na poniższą, majową (2019) uchwałę, wróciłem się ponownie – za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursynów – do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego o odpowiedz na poniższa uchwałę, tj. kiedy zostanie wyodrębnione procedowanie nad planem miejscowym poświęconym tylko i wyłącznie zagospodarowaniu terenów parkowych i Dworu na Wyczółkach. Dostałem następującą odpowiedz.

***

W ślad za moją interpelacją ws. miejscowego planu dla ul. Kłobuckiej oraz wzmocnienia ochrony Dworu na Wyczółkach z 13.12.2022 otrzymałem odpowiedz, w której Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego pozytywnie odniosło się do mojego apelu ws. objęcia miejscowym planem terenu Dworu Na Wyczółkach, terenu parkowego oraz terenów przyległych. Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu tego terenu przewidziane jest na 2. połowę 2023 roku.

***

6.10.2020 odbyła się kolejna Komisja Zielonego Ursynowa poświęcona Dworowi na Wyczółkach. Zaproszeni zostali na nią Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Stołeczny Konserwator Zabytków. Zarówno Biuro Stołecznego Konserwatora przedstawił notatkę, jak również Mazowiecki Konserwatora zabytków przedstawił swoją notatkę.

***

Na Komisji Zielonego Ursynowa w dniu 29 maja 2019 została podjęta istotna uchwała ws. Dworu na Wyczółkach. Oto jej treść:

Uchwała Nr 7
Komisji Zielonego Ursynowa
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
z dnia 29 maja 2019 r.

I Komisja Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (dalej: Komisja) wzywa:

 1.  Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
  Zabytków do podjęcia stanowczych działań zmierzających do ochrony
  konserwatorskiej Dworu na Wyczółkach przy ul. Łączyny 53 w Warszawie,
  w tym podjęcia wspólnych działań z samorządem m.st. Warszawy i
  Mazowsza, w szczególności z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków
  (dalej: BSKZ) oraz Urzędem Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w celu ochrony
  tego zabytku przed dalszą dewastacją. Komisja wzywa również do podjęcia
  działań egzekucyjnych oraz nałożenia kar grzywny dyscyplinującej
  właściciela Dworu na Wyczółkach jeżeli ten by unikał zaleceń
  konserwatorskich.
 2. BSKZ do:
 1. podjęcia działań zmierzających do wyodrębnienia
  zespołu parkowo-dworskiego na Wyczółkach z miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kłobuckiej i niezwłocznego sporządzenia
  dla parku i Dworu na Wyczółkach odrębnego miejscowego planu
  zagospodarowania przestrzennego,
 2. przygotowania wstępnej wizji (koncepcji)
  zagospodarowania terenu parkowego i Dworu na Wyczółkach, która uwzględni i
  podkreśli ponadlokalną, publiczną użyteczność tego miejsca oraz będzie związana
  z krzewieniem i propagowaniem kultury w tym miejscu.

II. Komisja zwraca
się do władz m.st. Warszawy oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o przeprowadzenie analizy pod względem możliwości finansowych wykupu
Dworku ma Wyczółkach wraz z otaczającym go terenem oraz renowacji znajdujących
się na nim obiektów.

Powyższe Komisja przyjęła jednogłośnie: 5 –
za.

Przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa
Paweł Lenarczyk

Odpowiedz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na powyższe wystąpienie.

***

Komisje Zielonego Ursynowa poświęcone sytuacji Dworu na Wyczółkach:
14.12.2022
16.10.2020
29 maja 2019 (informacje powyżej)
28 lutego 2018
21 września 2017
29 maja 2017

Interpelacje / zapytania poselskie:
# ws. miejscowego planu dla ul. Kłobuckiej oraz wzmocnienia ochrony Dworu na Wyczółkach [2022]
# ws. Dworu na Wyczółkach (kontynuacja interpelacji nr 1047 z 2016 r.) [2021]
# w sprawie uratowania przed dewastacją Dworu na Wyczółkach (2016; interpelacja radnego Pawła Lenarczyka)
# w sprawie przyszłości zabytkowego Dworu na Wyczółkach na warszawskim Ursynowie (2018; zapytanie nr 6490 posła Stanisława Tyszki)
# w sprawie zabytkowego dworu na Wyczółkach na warszawskim Ursynowie (2019, zapytanie nr 8911 – kontynuacja zapytania nr 6490 posła Stanisława Tyszki)

Ciekawe artykuły:
# Zabytki na Wyczółkach idą w ruinę… (Passa, 2019)
# Wyremontują dwór na Wyczółkach. Stołeczny konserwator zabytków: „Wprowadzimy inwestora zastępczego” (Gazeta Wyborcza, 2017)
# Służewiec. Ratujcie dworek na Wyczółkach (Gazeta Wyborcza, 2017)
# Dwór na Wyczółkach. Kawał zapomnianej historii Ursynowa (HaloUrsynow.pl, 2016)

Petycja ws. ratowania Dworu na Wyczółkach: [LINK]

Zdjęcia Dworu na Wyczółkach i Stawu Berencewicza (luty 2019).