W związku z licznymi sygnałami o nieprawidłowościach prowadzenia działań budowlanych przez dewelopera budującego przy Anody-Rodowicza przekazuję informację z SBM Stokłosy.

Zgodnie z dyspozycją Pana Prezesa Jacka Popławskiego informuję, iż w związku z rozpoczęciem prac związanych z budową budynków wielorodzinnych na działkach ew. nr 8/7, 8/10, 5/57, 5/56, 5/58 i 5/60 z obrębu 1-10-10 (teren dawnej myjni KAMAK), Zarządu Spółdzielni przeprowadził rozmowy z przedstawicielami inwestora – Dom Development S.A.

W dniu 24.03.2016 r. Zarząd SBM STOKŁOSY skierował pismo do Inwestora o przedstawienie m.in. koncepcji zagospodarowania terenu objętego inwestycją, przybliżonych harmonogramów czasowych realizacji przedsięwzięcia budowlanego oraz poczynionych ustaleń z wcześniejszym Zarządem Spółdzielni. W następstwie przedmiotowego pisma odbyły się do chwili obecnej dwa spotkania z deweloperem oraz generalnym wykonawcą.

W dniu 13.04.2016 r. odbyło się wstępne spotkanie z przedstawicielem firmy „Dom Development S.A.”, którego przedmiotem było przedstawienie informacji nt. projektowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych na działkach ew. nr 8/7, 8/10, 5/57, 5/56, 5/58 i 5/60 z obrębu 1-10-10 sąsiadującymi z zasobami SBM STOKŁOSY przy Alei Jana Rodowicza „Anody”.

Poniżej przedstawiamy informacje uzyskane od zewnętrznego dewelopera.

Rozpoczęcie inwestycji  30/03/2016 – zakończenie IV kwartał 2017r.

 

Tabela nr 1 Charakterystyka planowanej inwestycji

Lp. 

Zestawienie powierzchni 

 Jedn.

bud A

bud B

1

powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

ok 4080

ok. 7800

2

powierzchnia usług

m2

ok. 520

0

3

powierzchnia całkowita budynku

m2

ok. 9880

ok. 16450

4

ilość mieszkań

szt.

72

111

5

ilość usług

szt.

7

0

 

Rysunek nr 1 Zagospodarowanie terenu

Dom Devlepment plan inwestyci przy Anody Rodowicza

 

W dniu 20.04.2016 r. w siedzibie SBM STOKŁOSY odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami firmy „Dom Development S.A.” i firmy „Budner S.A.”(generalny wykonawca), którego przedmiotem było omówienie bieżących spraw związanych z przedmiotową inwestycją (m.in. powstałych uciążliwości dla mieszkańców budynków znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie z planowaną inwestycją). Jak wynika z informacji uzyskanych od generalnego wykonawcy, obecnie na ww. działkach wykonywane są ciężkie prace budowlane polegające na odwiertach pod elementy stalowe, mające stanowić podstawę „ścianki berlińskiej”, zabezpieczającej głęboki wykop prac ziemnych prowadzonych podczas budowy. Przedstawiciel firmy „Budner S.A.”  zapewnił Zarząd Spółdzielni o codziennym monitoringu geodezyjnym, sprawdzającym intensywność drgań oraz osiadania gruntu.

Z uwagi na uciążliwości spowodowane drganiami powstałymi w wyniku prowadzonej inwestycji odpowiednie pismo Zarządu zostało równie skierowane w dniu 18.04.br. do Jarosława Szanajca Prezesa Zarządu „Dom Development S.A.

Zgodnie z prośbą Zarządu SBM STOKOSY, w dniu 25.04.2016 r.  firma „Budner S.A.” zamontowała, na dwóch sąsiadujących z inwestycją domach wielorodzinnych przy ul. Lachmana 2 i ul. ZWM 12a, rapery geodezyjne pozwalające na prowadzenie monitoringu osiadania budynków. Ponadto generalny wykonawca zobowiązał się, że uwzględni w planie zadań nie przeprowadzanie ciężkich i głośnych robót w soboty oraz w tygodniu po godzinie 17.00.

Na spotkaniu uzyskano również informacje, iż Inwestor – Dom Development S.A. planuje włączenie do projektu inwestycji:

– realizację przebudowy zjazdu pożarowego przy budynku Lachmana 2,

– przebudowę śmietnika znajdującego się w pobliżu inwestycji, przy ul. Lachmana,

– wykończenie drogi usytuowanej pomiędzy projektowanymi budynkami kostką brukową.

Ponadto Zarząd SBM STOKŁOSY, skierował prośbę do Inwestora o wyznaczenie terminu spotkania w terenie, przedstawicieli Spółdzielni SBM STOKŁOSY z przedstawicielami firm „Dom Development S.A.”, „Budner S.A. oraz dwóch podwykonawców, którzy dotychczas wykonywali roboty budowlane na terenie inwestycji i sąsiadujących działkach należącymi do Spółdzielni SBM STOKŁOSY. Przedmiotem spotkania będzie dokonanie inwentaryzacji terenów przylegających do ww. działek wraz z  wykonaniem odpowiedniej dokumentacji zdjęciowej, w celu określenia wielkości zniszczeń powstałych w wyniku prac budowlanych przeprowadzanych na rzecz inwestycji i ustalenia, kto będzie odpowiedzialny za dokonanie napraw w określonym zakresie i miejscach.