Wystąpiłem do Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz Waltz ws. korekty granic dzielnicy Ursynów, tak aby europejskie Kolegium w Natolinie włączyć do granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów. Kluczowa dla zrozumienia tego wystąpienia jest załączona mapka (poniżej), która pokazuje granice Rezerwatu Park Natoliński. Mam nadzieję, że władze Warszawy podzielą moje zdanie.

Polecam artykuły na ten temat w:

Passa – „Ursynów kontra Wilanów czy będzie wojna o miedzę

TVN Warszawa „Park Natoliński dla Ursynowa? Radny chce zmienić granicę dzielnicy

Oto treść mojej interpelacji:

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy
za pośrednictwem
Robert Kempa
Burmistrz Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy

Data: 29.03.2016

INTERPELACJA

dotycząca korekty granic Dzielnicy Ursynowa m.st. Warszawy na granicy z rezerwatem
Park Natoliński.

Szanowna Pani Prezydent,

na podstawie załącznika nr 1 do załącznika nr 12 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXI/2182/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, opublikowany w Dz.Urz. Woj. Mazow. Nr 32, poz. 453 ze zm. oraz na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wnoszę o naniesienie stosowanych korekt do aktów prawa miejscowego zgodnego z załącznikiem nr 1 do Statutu Dzielnicy Ursynów stanowiącym załącznik nr 12 do uchwały nr LXXI/2228/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy w związku z art. 1 ust. 3 oraz z pkt 8 załącznika do ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. nr 48, poz. 195 ze zm.), w zakresie opisu granic Dzielnicy Ursynów przez wyznaczenie granicy Dzielnicy Ursynów, jako: „północna, zachodnia i południowa granica rezerwatu Park Natoliński”, podczas gdy w drugim akapicie załącznika oraz na załączonym tam rysunku, granica poprowadzona jest wzdłuż fragmentu ulicy Nowoursynowskiej, która nie jest granicą rezerwatu Park Natoliński. W wyniku takiego błędnego – w mojej ocenie – poprowadzenia granicy, teren „Kolegium Europejskiego w Natolinie” znalazł się na obszarze Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Dla przybliżenia tego problemu załączam mapkę przebiegu granicy otuliny rezerwatu Parku Natolińskiego, która stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 14.02.2011. Mapka ta jednoznacznie przesądza jak przebiegają granice rezerwatu Parku Natolińskiego.

Wewnętrzna sprzeczność dwóch opisów i rysunku przebiegu granic pomiędzy Ursynowem, a Wilanowem, zawarta w załączniku nr 12 do uchwały Nr LXXI/2228/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy, doprowadziła do wyznaczenia w terenie granicy niezgodnej z opisem w pkt 8 załącznika do ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. nr 48, poz. 195 ze zm.), który w pełnym brzmieniu przytoczony jest w pierwszym z przywołanych opisów. Skutkiem tej sprzeczności jest wyznaczenie przebiegu granicy nie wzdłuż północnej, zachodniej i południowej granicy rezerwatu Park Natoliński (przebieg ustawowy), co powoduje, iż działki nr 1, 2 z obrębu 1-11-16, o powierzchni 72 550 m2, zapisane w Księdze Wieczystej pod numerem 2961, położone w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 84, użytkowane przez „Centrum Europejskie-Natolin”, znalazły się w obrębie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. W związku z powyższym, to Dzielnica Wilanów pobiera pożytki z tytułu podatku od tej nieruchomości. Takie, sprzeczne z ustawą warszawską z 1994 r., określenie przebiegu granicy pomiędzy Ursynowem i Wilanowem, w dalszej części załącznika nr 12, prowadzi do uszczuplenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości do kasy Dzielnicy Ursynów, które w stu procentach są środkami do dyspozycji dzielnicy (art. 12 ust 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy – Dz.U. 2002. Nr 41, poz. 361 ze zm.). Fakt ten ma bezpośredni wpływ na wysokość środków, które dzielnica Ursynów przeznacza na każdego statystycznego mieszkańca. Jak można się domyśleć podatek od nieruchomości, który zasila budżet Dzielnicy Wilanów to kilkadziesiąt tysięcy rocznie.

Oprócz argumentu uporządkowania i doprowadzenia do zgodności stanu prawnego z faktycznym oraz kwestii finansowych, należy wskazać, że Kolegium Europejskie ma w nazwie „w Natolinie”. Jego teren przylega do ursynowskiego osiedla Natolin; studenci korzystają ze stacji metra Natolin i komunikacji miejskiej łączącej Ursynów z centrum Warszawy; od strony Ursynowa jest także główne wejście i dojazd do uczelni. Nie bez znaczenia jest fakt, iż Ursynów od lat organizuje i płaci za „spacery z przewodnikiem po Parku Natolińskim”. Teren Kolegium Europejskiego oddzielony jest od rezerwatu skarpą, podobnie, jak na kilu kilometrowym odcinku Ursynów oddzielony jest od Wilanowa. Najwyraźniej ustawodawca dostrzegał te fakty, toteż  w ustawie granicę wyznaczył  wzdłuż granicy rezerwatu, czyli rozdzielił rezerwat od terenu „Kolegium Europejskiego w Natolinie”.

Tym samym wnoszę o podjęcie konkretnych działań przez władze m.st. Warszawy zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z ustawą z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, tak, aby teren Kolegium Europejskiego w Natolinie został włączony do granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Z wyrazami szacunku

Paweł Lenarczyk (-)

123_interpelacja_granice_dzielnicy_Parku_Natolińskiego_zal