Spotkanie z nowymi władzami Spółdzielni SMB Stokłosy Panem Krzysztofem Berlińskim – Prezesem Spółdzielni, Panem Jackiem Popławskim – Zastępcą Prezesa oraz Panią Sylwią Strusińską z działu organizacyjno-samorządowego, które odbyło się w dniu 21 marca 2016 roku w siedzibie Spółdzielni.

Tematem spotkania były następujące kwestie:

„Plac Wielkie Przygody”

Do siedziby Spółdzielni w 2014 roku wpłynęły informacje w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, w sprawie wniosków złożonych przez 4 inwestorów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji mających powstać na terenie tzw. „Placu Wielkiej Przygody”. W następstwie wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy nr: 90/2014, 98/2014 i 99/2014. Spółdzielnia odwołała się od przedmiotowej Decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

W 2015 r. wydane zostały kolejne 2 decyzje o warunkach zabudowy terenu tzw. „Placu Wielkiej Przygody”:

  1. Decyzja nr 160/URN/15 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną,
  2. Decyzja nr 161/URN/15 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

SBM STOKŁOSY odwołała się od przedmiotowych Decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w dniu 23.11.2015 r.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez Spółdzielnie, obecnie są procedowanie dwie kolejne decyzje o wydanie warunków zabudowy dla przedmiotowego terenu.

Działania związane z zabezpieczeniem budynków przed powtórzeniem incydentu oderwania się elewacji przy Koncertowej 7.

Został przeprowadzona ekspertyza przyczyny odpadnięcia części docieplenia z elewacji budynku Koncertowa 7. Została ona dostarczona do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który jeżeli ją zatwierdzi, wówczas zostanie naprawiona elewacja zgodnie z zaleceniami w niej zawartymi. Naprawię wykona firma, która ociepliła budynek, oczywiście w technologii w 100% eliminujących niebezpieczeństwo powtórzenia się podobnego incydentu. Po przeprowadzonym wewnętrznym audycie Spółdzielnia nie stwierdziła tego typu technologii ociepleń na innych blokach, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo. Poinformowałem władze Spółdzielni o inicjatywie Klubu Radnych „Nasz Ursynów” [LINK] co zostało przyjęte ze zrozumieniem.

Omówienie działań związanych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Stokłosy.

Władze Spółdzielni poinformowały, że 18 marca 2016 został złożony w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy wniosek Spółdzielni do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego [WNIOSEK].

Ze swojej strony poinformowałem o złożeniu mojego wniosku do ww. mpzp [WNIOSEK]

Przekształcenia gruntów w wieczyste użytkowanie oraz roszczenia gruntów na terenie osiedla Stokłosy.

Proces przekształcania 3-letnich dzierżaw w prawo wieczystego użytkowania postępuje, jednak w związku z ujawnionymi roszczeniami dekretowymi oraz cywilnym, określenie terenu przeznaczonego do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni jest utrudnione.

Postępowania z wniosków byłych właścicieli występujących o zwrot nieruchomości, toczą się w odniesieniu do nieruchomości:

– części działki ew. nr 21/4 z obrębu 1-10-02, Roszczenia cywilne obejmują teren pod domami jednorodzinnymi przy ulicy Elegijna 1, 3 i 5.

– części działki ew. nr 5/42 z obrębu 1-10-10, Roszczenia cywilne obejmują teren pod budynkami przy ulicy Lachmana: 2 i 4.

– części działki ew. nr 5/40 z obrębu 1-10-10. Roszczenia cywilne obejmują teren pod budynkiem przy ulicy ZWM 1.

– części działki dz. ew. nr 29/5 z obrębu 1-10-09. Roszczenia cywilne obejmują teren pod budynkami Zamiany 5 i 6.

– części działki dz. ew. nr 4/11 z obrębu 1-10-09. Roszczenia cywilne obejmują rejon budynku Wokalna 8 i Pasaż Stokłosy 11,

– części działki dz. ew. nr 5/55 z obrębu 1-10-10. Roszczenia cywilne obejmują rejon budynku ZWM 12A i 12B.

Roszczenia dotyczące przyznania prawa użytkowania wieczystego w trybie art. 7 dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, w odniesieniu do nieruchomości:

– części działki ew. nr 4/8 z obrębu 1-10-02,

– części działki ew. nr 13/2 z obrębu 1-10-02,

– części działki ew. nr 20 z obrębu 1-10-02,

– działka ew. nr 14 z obrębu 1-10-02.

Roszczenia tzw. „dekretu” obejmują teren pod budynkami przy ul. Koncertowej 9, 10 i 13, przy ulicy Elegijnej 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 75 oraz przy ulicy Okaryny 13, 15.

Zgodnie z zapisem § 15 ust. 2 zarządzenia nr 6888/2014 Prezydenta m. st. Warszawy „w sprawie instrukcji dot. szczegółowych zasad i procedur przy rozpatrywaniu wniosków w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni, w trybie art. 204, 207 i 208 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gn”, zawarcie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nie jest możliwe w przypadku toczącego się postępowania o zwrot nieruchomości niezależnie od tego, na jakim etapie znajduje się sprawa.

Należy jednak pamiętać iż ww. roszczenia kierowane są do właściciela gruntu tj. do Miasta Stołecznego Warszawa, natomiast budynki będące w zasobach SBM STOKŁOSY powstały zgodnie z celem wywłaszczenia, z własnych środków oraz za zezwoleniem właściwego organu nadzoru budowlanego budynki.

Ewentualna zmiana nazwy ul. ZWM

Zasygnalizowanie tematu władzom Spółdzielni [WIĘCEJ]

Dalsza rozbudowa obecnej inwestycji na terenie dawnej myjni samochodowej przy Anody Rodowicza.

W związku z rozpoczętymi pracami związanymi z budową dwóch budynków wielorodzinnych na działkach ew. nr 8/7, 8/10, 5/57, 5/56, 5/58 i 5/60 z obrębu 1-10-10 sąsiadującymi z zasobami SBM STOKŁOSY, Zarząd Spółdzielni zaproponował spotkanie z inwestorem. Tematem spotkania będzie m. in. koncepcja zagospodarowania terenu objętego inwestycją, przybliżony harmonogram czasowy realizacji przedsięwzięcia budowlanego oraz poczynione ustalenia z wcześniejszym Zarządem Spółdzielni.

Jastrzębowskiego 3 (plac po dawnej Pizzerii VaBene)

Spółdzielnia uzupełni wniosek do mpzp północnej części osiedla Stokłosy dotyczący tej działki. Obecnie prowadzona jest analiza stanu prawnego wszystkich dokumentów. Dokładne informacje zostały przekazane jednej z mieszkanek bloku przy ul. Zamiany 6, która uczestniczyła w spotkaniu.

Spółdzielnia zleciła opracowanie analizy zacieniania / przesłaniania oraz zgodności projektu z warunkami technicznymi. Nasze uwagi i wnioski z otrzymanej analizy przekazaliśmy na piśmie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy. Zlecona zostanie również analiza geotechniczna, zbieramy oferty.

Nowe inwestycje Spółdzielni

Do czasu przejęcia gruntów w wieczyste użytkowanie Spółdzielnia nie będzie podejmowała żadnych działań inwestycyjnych.

Nowe nasadzenia przy Dolinie Służewieckiej / Koncertowej.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu z Zarządem Oczyszczania Miasta, w której uczestniczył członek Spółdzielni, mieszkaniec enklawy Koncertowej wraz z przedstawicielem Spółdzielni, nasadzenia zostaną dokonane na jesieni br., zgodnie z projektem nasadzeń wzdłuż Doliny Służewieckiej na wysokości budynków Koncertowej, który zostanie przedstawiony Spółdzielni w kwietniu br.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Beli Bartoka

Przekazałem informację o moich działaniach [LINK].