Minęło już ponad 2 lata, jak wraz z grupą mieszkańców podjąłem działania, aby zmienić przepisy prawa, które wykluczyły część mieszkańców w ubieganiu się o odszkodowania  na poprawę warunków akustycznych lokali w związku z ustanowieniem  Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół lotniska Okęcie. Nie wszystkim mieszkańcom – a chodzi tu o mieszkańców nieruchomości położonych w najbliższym sąsiedztwie, których nieruchomości znalazły się wewnątrz obszaru ograniczonego użytkowania ustanowionego w 2007 roku –  udało się w terminie dwóch lat złożyć wnioski o odszkodowania w związku z  ustanowieniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania. Niezłożenie tych wniosków nie wynikało z opieszałości mieszkańców, a raczej z różnych interpretacji przepisów prawa i wątpliwości co do obowiązywania obszaru ograniczonego użytkowania ustanowionego w 2007 roku, które doprowadziły do tego, że część mieszkańców złożyło w terminie wnioski odszkodowawcze, a części  – w szczególności ci mieszkańcy, którzy działali w zaufaniu do interpretacji wydawanych przez sądy oraz organy władzy, w tym Wojewodę Mazowieckiego – niestety nie udało się to zrobić w terminie wspomnianych 2 lat. Wiedząc jak ważny jest to temat dla mieszkańców Ursynowa również i ja się zaangażowałem w ten proces, między innymi spotykając się z panem Adamem Bodnarem –  Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Między innymi te działania przyniosły efekt w postaci zaangażowania się  Rzecznika Praw Obywatelskich, który zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego dwuletni termin przewidziany na składanie wniosków odszkodowawczych, uznając go za zbyt krótki, a co za tym idzie niezgodny z Konstytucją RP.

W marcu 2018 roku  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ten dwuletni termin jest niekonstytucyjny i dał ustawodawcy rok na ponowne uregulowanie tej kwestii. W styczniu 2019 roku rozpoczął się proces legislacyjny mający na celu zmianę niekonstytucyjnego przepisu artykułu 129 prawa o ochronie środowiska. Prace obecnie toczą się w Senacie, gdzie zostały ogłoszone konsultacje społeczne. W tych konsultacjach na pewno ja oraz  Otwarty Ursynów na pewno wypowiemy się co pomysłów legislacyjnych [EDIT: wystąpienie Otwartego Ursynowa]. Projekt zmiany ustawy w obecnym  kształcie realizuje postulaty skierowane przez Trybunał  do Ustawodawcy.  Ustawodawca przewiduje w tym projekcie,  5-letni termin na zgłaszanie roszczeń w przypadku ustanowienia nowych obszarów ograniczonego użytkowania. Przewiduje także mechanizm umożliwiający osobom, które  – ze względów o których pisałem powyżej  – nie zgłosiły wcześniej swoich wniosków, aby mogły to uczynnić nowym, 3-letnim terminie.  W sprawach, w których  roszczenia nie wygasły przed wejściem w życie noweli, będzie obowiązywał dłuższy, pięcioletni termin.

Mam nadzieję, że zmiany te wejdą w kształcie przedstawionym powyżej i zamierzam obserwować prace parlamentarne nad projektem i interweniować w imieniu mieszkańców  w przypadku podjęcia jakichkolwiek prób zmian projektu. Bardzo wierzę, że sprawiedliwość tym razem stanie po stronie mieszkańców którzy na skutek rozbieżnych interpretacji przez organy sądownicze muszą żyć w nieustanym hałasie. Na bieżąco będę informował o postępach  prac w Parlamencie.

Paweł LENARCZYK
radny Dzielnicy Ursynów
Otwarty Ursynów