12 grudnia br. odbyła się sesja Rady Dzielnicy, na której mogliśmy zapoznać się z informacją burmistrza nt. budowy betoniarni na ul. Plasy. Wcześniej 8 listopada zwołałem Komisję Zielonego Ursynowa, która podjęła uchwałę, która zobowiązywała Zarząd Dzielnicy i miasto do konkretnych działań. Mieszkańcy uznali, że chcą się dowiedzieć co udało się zrobić Zarządowi od czasu tej Komisji. Burmistrz poinformował, że jednostronnie pismem z dnia 11.12  władze Dzielnicy wycofał się z listu intencyjnego, który w połowie roku podpisały z firmą, która chciał budować betoniarnię na Krasnowoli.

Dodatkowo Rada Dzielnicy podjęła jednogłośnie stanowisko ws. budowy, w którym mowa jest m.in. o tym, że:

1. Rada Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy wnioskuje do Rady m.st. Warszawy o jak najszybsze przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zachodniego Pasma Pyrskiego  w rejonie  ulicy Krasnowolskiej uchwalonego przez Radę m.st. Warszawy w dniu 23 września 2010 roku (Uchwała nr XC/2663/2010 z dnia 23 września 2010) w części dotyczącej działki nr ew. 2/5 z obrębu 1-08-32 przy ul. Pląsy w Warszawie.

2. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy o podjęcie niezbędnych działań mających na celu ochronę interesu mieszkańców poprzez podejmowanie wszelkich przewidzianych prawem kroków zmierzających do zablokowania budowy betoniarni, a także wszystkich przedsięwzięć, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców pod względem środowiskowym i zdrowotnym.

Burmistrz wspomniał, że Urząd Dzielnicy czeka ciągle na ostateczne stanowisko ws. interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bo nie do końca chce opierać się na „doniesieniach medialnych”. Tu warto przypomnieć pismo jakie skierował z-ca dyrektora BAiPP skierowanego w związku z zaproszeniem na listopadową Komisję Zielonego Ursynowa. W piśmie tym czytamy, że:

wobec wykrytych jego niedoskonałości nie jest możliwe wydanie pozwolenia na budowę na terenie 3.2 U/P”.

Punktowo musimy być zadowoleni z ustaleń tej sesji. Dzięki presji mieszkańców i radnych na władze Dzielnicy Ursynów udało się czasowo uniknąć katastrofy ekologicznej i społecznej. Niemniej jako przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa wraz z mieszkańcami nadal będę przyglądał się tej sprawie, aby do czasu zmiany miejscowego planu żaden podmiot prowadzący działalność zagrażającą zdrowiu i środowisku nie otrzymał pozwolenia na budowę.

EDIT: (22.01.2018)

Przekazuję pismo, które otrzymałem w trybie dostępu do informacji publicznej, które 21.12.2017 wystosował Z-ca Dyrektora BAiPP do burmistrza Dzielnicy Ursynów p. Roberta Kempy. Jednoznacznie stwierdza ono, że na podstawie obecnych zapisów mpzp nie można wydać pozwolenia na budowę na betoniarnię.